ОП на КСБ

Преизбраха инж. Любомир Качамаков за председател на ОП София

Инж. Илиян Терзиев е номинацията за председател на УС на КСБ на най-голямото Областно представителство на организацията

Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в София проведе редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на 19 септември. На него присъстваха председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов, членовете на Изпълнителното бюро и УС Любомир Пейновски и инж. Иван Моллов, членовете на УС инж. Егмонт Якимов и Ивайло Петров, председателят на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС доц. д-р инж. Георги Линков, Красимир Милушев, член на Контролния съвет (КС) на Камарата и на Областния съвет (ОблС) на ОП София, както и членове на местната структура. Софийските строители преизбраха единодушно инж. Любомир Качамаков за председател на ОП на КСБ – София, за следващите три години. Те определиха и състава на ОблС и КС на столичната структура. Най-голямото Областно представителство на Камарата избра делегатите за предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на Камарата и издигна кандидатурите за членове на УС на КСБ. Номинацията на ОП София за председател на УС на КСБ е инж. Илиян Терзиев. В началото на заседанието председателят на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков представи отчет за дейността си от 1 януари 2021 г. до 31 август 2022 г. Той беше одобрен от Общото събрание, както и отчетите за дейността на Областния съвет на ОП София за същия период и за изпълнение на плана за приходи и разходи на столичната структура за 1 януари 2021 г. – 31 август 2022 г. След това

присъстващите избраха делегатите за Общото отчетно-изборно събрание на Камарата.

Това са „Команс 2000“ АД, „Красстрой“ ООД, „Димстрой 5“ ЕООД, „Ливтас“ ЕООД, „Нова Строителна Идея“ ЕООД, „Валмекс“ ЕООД, „Ваклин Груп“ ООД, „Радми 90“ ООД, „Бо енд Бо проджект“ ООД, „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, „Бокар“ ООД, „БИАД-С“ ЕООД, „Глоса“ ЕООД, „Ратек“ ООД, „Г и П Инженерингова Група“ ООД, „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД, „АТ Инженеринг 2000“ ООД, „Хидрострой“ АД, „Атлас-Балкан“ ООД, „К Груп Инфра“ АД, „Ин Технолоджи“ ООД, „Пластон 21“ ЕООД, „А.Л.В Виктор Шарков“ ЕТ, „Арни Брадърс“ ЕООД, „Евробилд Груп 2003“ ЕООД, „Лионикс“ ЕООД, „Изомат Инженеринг“ ЕООД, „Технобиомед“ ЕООД, „Кастро 2“ ЕООД, „Деал-Инженеринг“ ООД, „ВМГ-Мениджмънт“ ООД, „Мега Ел“ ЕООД, „Триби“ ЕООД, „Радо Олрат“ ЕООД, „Тидекс“ ЕООД, „Фронт Сайд“ ЕООД, „Теко“ АД, „Гарантстрой Комплект“ АД, „Бигла III“ ООД, „Джи Пи Груп“ АД, „Бартер“ ЕООД, „Вейл Конструкции“ ЕООД, „Иберис“ ЕООД, „Стройнорм“ ЕООД, „ВАК-02“ ООД, „Миртех“ ЕООД, „Хаустехник“ ЕООД, „Бараж Груп“ ООД, „Прима Пласт Комерс“ ЕООД, „Глосов Груп“ ООД, „Ерст Бау“ ЕООД, „Ди Билд“ ЕООД, „Еми Строй 08“, „Хидромат“ ООД, „Марибор ББ Строй“ ЕООД, „СААВ“ ООД, „Екос Инженеринг“ ООД, „Сатпро“ ООД, „Интербилд 2002“ ЕООД, „Прометей – ДД“ ООД. Събранието продължи с избор на председател на ОП на КСБ – София. Софийските строители преизбраха единодушно инж. Любомир Качамаков за следващите три години. Те

определиха и състава на Областния съвет на столичната структура.

В него влизат Красимир Милушев („Красстрой“ ООД), инж. Петьо Димитров („Димстрой 5“ ЕООД), инж. Георги Спиридонов („Нова Строителна Идея“ ЕООД), инж. Ивайло Тодоров („Ливтас“ ЕООД), Петър Козарев („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД) и Лъчезар Цветков („Валмекс“ ЕООД). Беше утвърден и съставът на Контролния съвет ОП на КСБ - София – инж. Борислава Ценева-Иванова („Бо енд Бо проджект“ ООД), Захари Попчев („Ратек“ ООД) и Димитър Карамитрев („Главболгарстрой Холдинг“ АД). В следваща точка от дневния ред

Общото събрание на ОП София издигна кандидатурата на инж. Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ.

Членовете на Областното представителство разгледаха план за дейността на ОП на КСБ – София, за 2023 г., който приеха. През следващата година структурата ще продължи да работи активно в няколко направления. Първото от тях е

въвеждането на дигитализацията в строителния процес

и поетапно в нормативните документи на възложителите. Усилията на ОП София отново ще са насочени към индексацията на строителните договори с публични възложители, за отпадане на забраните за строителните фирми, наложени от Закона за защита от шума в околната среда, както и за промени в Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община.

ОП на КСБ - София, активно ще си сътрудничи с областната и общинската администрация, а заедно с ръководството на КСБ ще участва в обсъждането и решаването на проблемите в нормативната уредба в сектор „Строителство“. Друг приоритет на ОП София е да работи за намаляване на административната тежест по процедурите по Закона за обществени поръчки, като според софийската структура на КСБ най-важното е да се приеме използване на данните от ЦПРС директно в процедурите. ОблС на ОП на КСБ - София, ще организира семинари за своите членове по актуални за бранша въпроси, обучителни форуми и симпозиуми. Ще продължи и съвместната дейност със „Строителна квалификация“ ЕАД за осигуряване на безплатни курсове или на преференциални цени за строителни фирми. Планирано е и провеждането на кръгли маси с представители на държавната и местната власт, както и с комуналните дружества. Сред другите приоритети са засилване на ролята на Комисията по професионална етика към ОП на КСБ - София, както и изпълнение на дейности, насочени към подобряване на условията и изискванията за наемането на работна ръка от чужбина. Предвижда се и засилване на комуникацията с членовете на структурата чрез различни дигитални приложения и инструменти. ОП София прие и план-сметката за 2023 г.

Последва

издигане на кандидатурите за членове на УС на КСБ.

Думата беше дадена на инж. Илиян Терзиев, който обясни, че поне 50% от състава на Управителния съвет на Камарата трябва да бъдат номинирани от Областните представителства. „Изключително важно е представителите на областните структури на Камарата да участват в УС и при вземането на всички решения. Това е моята категорична позиция, която е подкрепена и от УС“, подчерта инж. Терзиев.  Инж. Любомир Качамаков обясни, че ще бъдат направени 11 предложения за членове на УС на КСБ, от които квотата на столичната структура е 5 души, а останалите номинации са на инж. Илиян Терзиев в качеството му на председател на УС, като те са подкрепени от софийските строители. Предложенията са за: инж. Любомир Качамаков („Команс 2000“ АД), инж. Иван Моллов („Райкомерс Конструкшън“ ЕАД), Апостол Глосов („БИАД-С“ ООД), инж. Калин Пешов („Главболгарстрой Холдинг“ АД), д-р инж. Владимир Вутов („Геострой“ АД), инж. Егмонт Якимов („Бокар“ ООД), Ивайло Петров („Атлас Балкан“ ООД), инж. Стефан Тотев („Джи Пи Груп“ АД), инж. Живко Недев („Хидрострой“ АД), проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов („Трейс Груп Холд“ АД) и инж. Благой Козарев, („Ратек“ ООД). За членове на Контролния съвет на КСБ бяха издигнати Христо Неделчев („К Груп Инфра“ АД) и Любомир Пейновски („Вейл Конструкции“ ЕООД). В следваща точка от дневния ред на събранието бяха обсъдени и издигнати кандидатури за членове на Комисията за ЦПРС. Те са за доц. д-р инж. Георги Линков („Линк-Контрол“ ООД), инж. Валентин Зарев („Пътинвест­инженеринг“ АД), инж. Пламен Пергелов, („Прометей ДД“ ООД), Георги Георгиев, („Старт Инженеринг“ АД), инж. Красимир Рашков, („Смарт Проект“ ЕООД) и акад. Ячко Иванов, доц. д-р инж. Георги Годинячки, доц. д-р инж. Чавдар Дончев, Борис Крушкин и проф. д-р инж. Добрин Денев, които са представители на научните среди. В последната точка бяха разгледани предложения за членове на Комисията за професионална етика на КСБ. ОП София издига за тези позиции инж. Благой Козарев („Ратек“ ООД), Александър Ваклин („Ваклин Груп“ ООД) и инж. Иво Тодоров, („Технобиомед“ ЕООД).