Новини

Одобрен е списъкът на инвестиционни проекти на общините

Министерският съвет одобри Списък по приоритети и приемливи направления/обекти от линейната техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура, за финансиране на общинските администрации, в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.

В списъка са включени 234 обекта на обща стойност 406 374 769 лв., разпределени както следва: 105 броя ВиК обекти на стойност 126 566 331 лв.; 94 бр. обекти за общински пътища на стойност 233 774 463 лв., 35 бр. обекти за улична мрежа на стойност 46 033 975 лв. Финансирането на обектите, посочени в списъка, е осигурено в рамките на бюджета на МРРБ за 2022 г.

С приетото днес решение се отменя одобрения Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, приет с решение на Министерски съвет № 576 на от 01.08.2022 г., тъй като в Приложение № 1 към него са включени обекти, за чието изпълнение са заложени дейности, реализацията на които е нецелесъобразна и е извън обхвата на провежданите политики и бюджетни програми на МРРБ. Освен това, за част от включените в списъка обекти няма информация дали имат документална готовност за изпълнение.

Одобреният списък е въз основа на писмо от НСОРБ от 23.08.2022 г., в което те посочват приоритетни за общинските администрации инвестиционни проекти на линейната инфраструктура в три направления - ВиК инфраструктура, улична мрежа и общински пътища. Включените в този списък обекти бяха разгледани, анализирани и селектирани само тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж, посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни и при условие МРРБ да финансира 50% от стойността на съответните обекти. Предвид големия брой и стойност на обектите в списъка на НСОРБ, в настоящия списък за всяка община е включен първия приемлив по приоритетност и направление обект.

По изключение, предвид създалата се бедствена ситуация в редица села на територията на община Карлово след невижданите проливни валежи на 02.09.2022 г. и с цел подпомагане на общината за възстановяване на единствения достъп на местното население до няколко населени места и връзката им с републиканската пътна мрежа, за община Карлово в списъка са включени два обекта, а именно за реконструкция и рехабилитация на два общински пътя и водопроводните мрежи в населените места, част от направленията и в обхвата на общинските пътища.

Финансирането на проектите от списъка ще е в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще сключи споразумения с кметовете на общините за финансиране на посочените в приложението проекти.