Индексация сега!

В Държавен вестник е публикувана методиката за индексация

В  Брой: 78, от дата 30.9.2022 г. на Държавен вестник е публикувана методиката за индексация. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ П О С Т А Н О В И :

Член единствен.

Приема Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен.

 Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов

МЕТОДИКА за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

Чл. 1. С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Чл. 2. За изменение на цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата. Коефициентът се прилага към стойността на целия договор и рамковото споразумение.

 

 

Чл. 3. За изменение цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие съответно на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) – „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/ reports/result.jsf?x_2=1930 или Евростат. Индексите на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за периода от 1.01.2020 г. до 30.06.2022 г. са посочени в таблицата на приложението.

Чл. 4. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация се определя по формулата:

Кn = [(In - Iо )/Iо ]*100.Tn, при която:

Кn е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

In е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение; Iо е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за

е стойността на индекса към последно приложено изменение;

Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

Преходни и заключителни разпоредби

  • 1. Методиката се приема на основание чл. 117а, aл. 1 от Закона за обществените поръчки.
  • 2. За начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г.
  • 3. Дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г.
  • 4. На изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.