Новини

Обявена е поръчка за нова детска болница в община Бургас

Община Бургас обяви обществена поръчка за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести- инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор). Съгласно концептуалния проект, разработен в рамките на Споразумение за техническа помощ между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Община Бургас, бъдещата болница има следните параметри - Разгънатата застроена площ на сградата - над и под земята - 24 732,30 кв.м., от които надземна разгъната площ е 21 397,50 кв.м. и подземна разгъната площ 3 334,80 кв.м. Зоната за паркиране към многопрофилната болница е предвидено да бъде извън рамките на поземления имот. Реализирането на това инвестицинно намерение ще бъде предмет на отделна обществена поръчка, а не е част от настоящата. 
Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Бургас, ж.к. „Зорница“. Предвижда се в болницата да се осъществява лечение на 133 легла, от които 10 за интензивно лечение. Лечебното заведение ще разполага и със Зона за амбулаторна дейност - с 27 консултативни кабинета и 9 кабинета за амбулаторни процедури;Стационар за краткосрочен престой с 10 многофункционални легла;Дневен психиатричен стационар с капацитет от 15 пациенти;Отделение за спешна помощ с 11 поста за наблюдение, 11 поста за лечение и 9 поста за бързо проследяване;Хирургичен блок с 3 операционни зали и 6 легла за реанимация;Лабораторен блок;Блок Образна диагностика;Административен блок. Стойността на дейностите е 68 млн. лв. без ДДС. Посочената прогнозна стойност на поръчката е максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага. Във връзка с възможността,която чл.114 от ЗОП предвижда,Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Изпълнението на дейностите по него ще започне след осигурено финансиране,за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. Показател „Структура и капацитет на участника” (СК) ще има тежест 20 т.,Показател „План за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката“ (ПИД) - 30 т., Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ ще е с тежест 10т. като те ще се образуват от Подпоказател "Срок проектиране" (СП), който ще носи 5 т. и Подпоказател "Срок СМР" също с тежест 5т. Предложената цена ще носи 40 т. Продължителността на изпълнение ще е 1080 дни. Оферти се приемат до 18 ноември.