Новини

Набират се проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027. Тя  се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес, очертаващо логиката на интервенцията на предложението и стратегическото значение за програмата, и на пълен Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати. Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на Заявление за интерес в електронната система на програмата (Jems), е отворен до 17 ноември 2022 г. (14:00 часа, CET). При него не се изисква представяне на допълнителни документи. Поканата е отворена за проектни предложения по следните програмни приоритети: „По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“, „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“, „По-социален Дунавски регион“ и „По-добро управление чрез сътрудничество“: Специфична цел 4.2 „Повишен институционален капацитет за териториално и макрорегионално управление“. Очаква се вторият етап на кандидатстване по поканата да бъде отворен през пролетта на 2023 година. Партньори в проектите могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и др., официално регистрирани на територията на програмата. Всеки проект трябва да включва най-малко три партньора от три различни държави. Поне един партньор по проекта трябва да бъде от държава-членка на ЕС. Територията на програмата включва 14 държави, в т.ч. 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия (Баден-Вюртемберг и Бавария), Унгария, Румъния, Словакия и Словения; 3 присъединяващи се страни: Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, както и 2 съседни страни: Молдова и Украйна. Общият размер на финансиране по поканата възлиза на около 91,7 млн. евро. Съфинансирането от ЕС по програма Дунавски регион 2021-2027 на проектните дейности е в размер на 80%. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в одобрения проект. Останалата част (5%) от националното съфинансиране ще се поеме като собствен принос на партньорите. Кандидатите имат възможност да се консултират индивидуално със Съвместния секретариат на програмата относно своите разработени идеи за проекти преди и по време на отворената покана за предложения. Консултации под формата на двустранни срещи или телефонни дискусии могат да бъдат заявени по имейл до тематичния експерт в Съвместния секретариат на програмата, отговарящ за съответната тема на проекта.