Новини

Публикувано е Приложение към Указанията за индексацията на договорите по ОПОС

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/11130 е публикувано приложение към Указанията на Управляващия орган (УО) на ОП „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) за сключването на допълнителни споразумения към АДБФП за увеличаване на БФП във връзка с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

Съгласно информацията, към момента липсват официални, единни указания за прилагане на Методиката на национално ниво. В тази връзка, посочените разбирания на УО на ОПОС за прилагане на формулата по чл. 4 от Методиката за определяне размера на изменението на цената се съблюдават до момента на публикуване на такива и в случай, че не е налице противоречие със същите. Съгласно информацията, представена в Приложението, се прилагат следните:

 1. Общи аспекти:

1.1. При подготовка на Допълнителни споразумения с изпълнители на СМР, следва да се спазва принципа за поддържане на адекватна одитна следа относно обстоятелствата, предизвикали необходимостта от индексация на договорите за строителство;

1.2. При подготовката на Допълнително споразумение с изпълнители на СМР следва да се спазват нормите на ЗОП, като при необходимост от изменение на цената на договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 ЗОП, прилагането му е допустимо при доказване необходимостта от изменението поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, включително и при полагане на дължимата грижа, и изменението не засяга предмета на договора;

1.3. За прилагане на посочените коефициенти на тежести към чл. 2 от Методиката, УО на ОПОС дава следните указания:

 • За съоръжения, свързани с енергийна инфраструктура по приоритетна ос 5, по процедура BG16M1OP002-5.004 - Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух, следва да се прилага коефициент на тежест от 67%. Съоръженията, които подлежат на изграждане във връзка с осигуряване на инфраструктура за зареждане на електробуси, токоизправителни станции, трансформаторни постове и т.н. се квалифицират като „съоръжения в областта на енергийната инфраструктура“;
 • За съоръжения, свързани с изграждането на инсталации за отпадъци по приоритетна ос 2 Отпадъци, да се прилага коефициент на тежест от 62 %. Съоръженията за компостиране, сепариране и/ или обезвреждане на отпадъци се класифицират като „Индустриално строителство, в т.ч. производствени сгради и инсталации“;
 • За съоръжения от ВиК инфраструктурата, които се изграждат по приоритетна ос 1 Води и съоръжения от екологичната инфраструктура, свързани с подобряване водния режим на реки и влажни зони, изпълнявани по приоритетна ос 3 - Биоразнообразие, следва да се прилага коефициент на тежест от 52%. Съоръженията се квалифицират като „мрежи и съоръжения в областта на водоснабдяване и канализация, пречиствателни станции“;
 • За обекти, свързани с рекултивация на депа за отпадъци, следва да се прилага т. 5 от таблицата към чл. 2 на Методиката с процентна тежест на материалите от 55%.  Дейностите по рекултивация на депа се доближават най-много до дейностите изпълнявани при „Строителство на ……, пътни съоръжения, обекти от градска среда (паркове, междублокови пространства, спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура)“. Подобните дейности са: изкопни и насипни дейности на земни маси; уплътняване на земни маси; полагане на геосинтетични материали; полагане на пластове от хумус и т.н.;
 • За обекти, финансирани по приоритетна ос 4 по процедура BG16M1OP002-4.003 - Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа) за укрепване на свлачища следва да се прилага коефициент за тежест от 55%;
 •  За обекти, които не попадат в изброените категории, следва допълнително да се комуникира с УО на ОПОС за уточняване правилното отнасяне на обекта в съответствие с чл. 2 на Методиката.

1.4. При договори за инженеринг на индексация подлежат разходите за СМР, в съответствие с легалните дефиниции в действащото право;

1.5. Следва да се има предвид, че при приключване на АДБФП преди изтичане на дадено тримесечие и съответно публикуването на индекса от НСИ, за приетите строителни дейности през последното тримесечие няма да има възможност за верификация и възстановяване на разходите за индексация, тъй като същите ще бъдат извършени извън периода на допустимост по проекта.

 1. Отчитане и верификация:

2.1. Разходите за индексация ще са допустими по неприключили по смисъла на чл. 72 от ППЗОП договори/ рамкови споразумения за СМР/инженеринг (в частта СМР);

2.2. Отчитане на разходи за индексация на СМР, които вече са изпълнени, фактурирани и платени от страна на Възложителите:

 • Доплащането на вече фактурирани СМР следва да се направи въз основа на дебитно известие към вече издадена фактура, съставено въз основа на сключено допълнително споразумение към договора за СМР/ инженеринг. Дебитното известие следва да е се издаде по реда и в срока, описани в чл. 115 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Отчитане на разходи по дебитно известие в ПОД в ИСУН 2020:

 • В компонент „Технически отчет“ към съответния ПОД следва да се представят следните документи:
 • Доказателства за датата на подаване на приетата от възложителя оферта на изпълнителя по договора за обществена поръчка (при съобразяване с чл. 101, ал. 7 ЗОП);
 • Акт/Протокол/Сертификат/ КСС с наверижване на стойностите, за който се иска разхода за индексация и Сметка – опис (по образец);
 • Приложение 3.5.1 (по образец), от което е видно как е определена/изчислена стойността на исканата индексация/промяна, в съответствие с одобрената методика в ПМС № 290 от 27.09.2022 г. Приложението се изготвя към всеки Акт  (КСС с наверижване на стойностите), за който се иска разхода за индексация. В случай че има подлежащи на  индексация приети работикоито обхващат повече от едно тримесечие в един акт на строителяследва да се представят отделни приложения 3.5.1 (по образец) за всяко от тримесечията, както и да бъде извършено разделяне на изпълнените и приети работи за конкретния времеви период;

Забележка.: индексацията по Указанията на УО на ОПОС ще се отнася само към вече признати за допустими разходи по смисъла на ЗУСЕФСУ (загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

 • В компонент „Финансов отчет“ към съответния ПОД следва да се създаде РОД „Дебитно известие“, за който да се въведат всички приложими данни и към който следва да се прикачат следните документи:
 • Дебитно известие. Известието следва да съдържа всички задължителни реквизити, предвидени в Закона за счетоводството, ЗДДС, както и информация за ОПОС, съгласно изискванията на АДБФП;
 • Фактурата, към която е издадено дебитното известие;
 • Документи, удостоверяващи извършеното плащане по дебитното известие - платежни нареждания и банкови извлечения, съгласно Приложение 3 към актуализираното Ръководството за бенефициенти.

Всяко дебитно известие следва да се обвърже с всички редове, с които е обвързана в ИСУН фактурата, към която е издадено. Стойността на дебитно известие следва да се разпредели по бюджетните редове, в пропорцията, в която е разпределена стойността на фактурата, към която е издадено известието.

 • В Компонент „Искане за плащане“ към съответния ПОД следва да се представят всички приложими документи относно отчетената сума по дебитното известие, съгласно Приложение 3 към актуализираното Ръководство за бенефициенти – счетоводни извлечения, дневници за ДДС (ако е приложимо) и др.
 1. Отчитане на разход по неотчетена фактура за СМР:

Отчитането на разход по фактурата следва да се осъществи по обичайния ред, предвиден в актуализираното Ръководство за бенефициенти. В случай че към нея впоследствие е издадено дебитно известие, отчитането на дебитното известие се осъществява съгласно указаното по-горе в т. 2. Препоръчително е неотчетените фактури да се отчетат в един ПОД заедно с дебитното известие, издадено към тях.

Забележка.: индексацията по Указанията на УО на ОПОС ще се отнася само към поискани от бенефициента разходи, които ще бъдат признати за допустими по смисъла на ЗУСЕФСУ (загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

 1.  Отчитане на разходи за СМР, изпълнявани в момента или които предстои да бъдат изпълнени и фактурирани: Документирането, разплащането и отчитането на СМР по актуализирани стойности следва да се осъществи съгласно сключените допълнителни споразумения към договорите за СМР/инженеринг и при спазване на приложимите условия, описани в съответния АДБФП и приложенията към него, както и в актуализираното Ръководство за бенефициенти.
 • В компонент „Технически отчет“ към съответния ПОД следва да се представят също и следните документи:
 • Доказателства за датата на подаване на приетата от възложителя оферта на изпълнителя по договора за обществена поръчка (при съобразяване с чл. 101, ал. 7 ЗОП);
 • Всички необходими документи за отчитане на разходи за СМР, съгласно актуализираното Ръководство за бенефициенти;
 • Приложение 3.5.1 (по образец), от което е видно как е определена/изчислена стойността на исканата индексация/промяна, в съответствие с одобрената методика в ПМС №290 от 27.09.2022 г. Приложението се изготвя към всеки Акт/ КСС с наверижване на стойностите, за който се иска разхода за индексация;
 • Сметка - опис (по образец), от която са видни, както стойността на СМР по КСС, така и стойността, с която се индексира/изменя/увеличава сумата за плащане, изчислена в Приложение 3.5.1;
 • Доказателства за увеличената стойност/цена на вложените стоки и материали, подлежащи на индексация;
 • В случай че има подлежащи на  индексация приети работи, които обхващат повече от едно тримесечие в един акт на строителя, следва да се представят отделни приложения 3.5.1 (по образец) за всяко от тримесечията, както и да бъде извършено разделяне на изпълнените и приети работи за конкретния времеви период.