Новини

ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

Европейската комисия одобри снощи Програмата „Научни изследвания,
иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.
(ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева. Тя бе изпратена от Министерството на
иновациите и растежа в Брюксел на 26 октомври и получи одобрение за рекордно
кратък срок - на 5 декември. Много бързо бе одобрена и новата Програма
„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет
близо 3 млрд. лв. Тя бе изпратена от МИР на ЕК на 16 август и бе одобрена на 3
октомври. Само по двете нови програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) МИР ще
управлява общо над 5 млрд. лв. за периода 2021-2027. Очаква се изпълнението им
да стартира в началото на 2023 година, като в момента Главната дирекция ЕФК към
МИР подготвя документацията. Отделно МИР управлява и 600 млн. лв. до края на
годината по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, по който
министерството е отворило вече две програми – за технологична модернизация и за
ИКТ решения и киберсигурност.
По ПНИИДИТ ще могат да кандидатстват висши училища,
научноизследователски организации, микро-, малки и средни предприятия, както и
големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия. По някои от мерките
ще бъде допустимо съвместно участие и на гореизброените субекти заедно с НПО,
големи предприятия и общини. Програмата има два приоритета – „Устойчиво
развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и
„Цифрова трансформация на публичния сектор“.
По първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените Центрове за
върхови постижения и Центрове за компетентност, ще се подкрепят внедряването на
технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до
иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат
за високи постижения“ по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕК.
Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии,
чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.
По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния
сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на
пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

2
Програмата съдържа три стратегически интервенции. Първата е за 140 млн.
лв. за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове –
обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен
сектор и технологични и бизнес-медиатори. Втората е за над 280 млн. лв. за
развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност,
изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
(2014-2020 г.). Третата стратегическа интервенция е за 50 млн. лв. –
ваучерна схема за малки и средни предприятия за насърчаване сътрудничеството
и използване потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за
компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и
други научноизследователски организации и висши училища.
ПНИИДИТ е основният инструмент за постигане на интелигентна
трансформация на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания
и иновациите. 550 млн. лв. национално и европейско финансиране ще
подпомагат връзката индустрия-академия чрез разнообразни грантови
схеми.
Програмата ще бъде подпомагана в изпълнението си от две междинни звена –
Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Министерството на
електронното управление.
С одобрената вчера програма утвърдените за България средства от ЕК, в
рамките на мандата на служебния кабинет, стават 9 програми с общ размер над
16,2 млрд. лв.