Новини

Министър Иван Шишков отговаря на 45 въпроса на депутати по време на Парламентарен контрол на НС (на живо)

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков отговаря на 45 въпроса на депутати по време на извънреден Парламентарен контрол в Народното събрание.

  1. Въпрос от НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВотносно строеж на Лотове 1, 2, 3 и 4 на автомагистрала "Хемус".
  2. Питане от ИВАН МАРКОС ХРИСТАНОВИВАН КОСЕВ МАНЕВотносно намаления брой инвестиционни проекти за общините в област Плевен.
  3. Въпрос от НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВотносно резултат от проверката на Дирекцията за национален строителен контрол относно проблемни пътни участъци.
  4. Въпрос от ЙОРДАН ИВОВ ТЕРЗИЙСКИотносно прилагането на методика за индексация на цените на договорите за обществените поръчки.
  5. Въпрос от ЙОРДАН ИВОВ ТЕРЗИЙСКИотносно финансиране на общински инфраструктурни проекти.
  6. Въпрос от НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВотносно проверки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на качеството на Лот 2 и Лот 3 на автомагистрала "Тракия".
  7. Въпрос от РОСИЦА ЛЮБЕНОВА КИРОВАотносно какъв е напредъкът на процедурите за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за прединвестиционно проучване за трасе по направление Монтана - София с тунел под Петрохан.
  8. Питане от НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВотносно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение поддържането и ремонтите на републиканските пътища.
  9. Въпрос от НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВотносно бъдещето на автомагистрала "Струма".
  10. Питане от ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВотносно изграждане на Граничен контролно-пропускателен пункт Салаш - Ново Корито и довеждащата до него пътна инфраструктура.
  11. Въпрос от МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВМАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВРАДОМИР ПЕТРОВ ЧОЛАКОВотносно състоянието на пътя Етрополе - Ямна.
  12. Въпрос от ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВотносно състоянието на Републикански път II-44 Севлиево - Габрово.
  13. Въпрос от КЛИМЕНТ ПЛАМЕНОВ ШОПОВНИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВотносно контрол върху извършваните ремонтни дейности от ВиК дружества.
  14. Въпрос от МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВМАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВотносно път номер ІІ-82 Костенец - Боровец - Самоков - София.
  15. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВотносно необходимост от спешен ремонт на участък от междуградски път ІІІ-101 в района на община Бойчиновци, от село Палилула до село Лехчево.
  16. Питане от НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВотносно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение изпълнението на проектите от ВиК дружествата, финансирани със средства по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС).
  17. Питане от СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВотносно ремонт на път № 8004, село Исперихово - Огняново.
  18. Питане от СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВАотносно пътя от град Брацигово през село Равногор.
  19. Въпрос от МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВАотносно одобрения списък на инвестиционни проекти на общините за целево финансиране, в частност - проект ВиК инфраструктура - код 5804 община Добричка - строителство на обект: "Рехабилитация на водопровод по улица "Първа", в село Бранище".
  20. Въпрос от МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВАотносно одобрен списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно приложението за общински пътища, за улична мрежа и за ВиК инфраструктура.
  21. Въпрос от СЛАВЕНА ДИМИТРОВА ТОЧЕВАотносно обходен път на град Провадия.
  22. Въпрос от ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВотносно изпълнението на водния цикъл на град Русе по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.
  23. Питане от НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВАотносно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение изграждането на магистрали и скоростни пътища.
  24. Въпрос от БРАНИМИР НИКОЛАЕВ БАЛАЧЕВотносно финансово обезпечаване на автомагистрала "Черно море".
  25. Въпрос от ЛИЛИЯ НЕДКОВА НЕДЕВАотносно обект Водоснабдителна система за водоснабдяване на град Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада "Доспат - Въча".
  26. Въпрос от НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВотносно проблемите с осигуряване на питейна вода в град Шумен и реконструкцията на водопровода от язовир Тича до град Шумен.
  27. Въпрос от ДИМИТЪР СТОЙКОВ НИКОЛОВотносно рискове и обезопасяване на Републикански път III-514.
  28. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВотносно необходимост от извършване на спешни мерки за ремонт на ремонта на т.нар. воден цикъл в град Монтана.
  29. Въпрос от СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВотносно изменение организацията на движението на кръстовището между републикански път 1-3 Бяла - Ботевград в участъка от км 62+458 до км 63+174 чрез устройване на лента за лявозавиващите от главното направление към село Тотлебен, община Пордим, област Плевен.
  30. Въпрос от ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВотносно актуализацията на избирателните списъци.
  31. Въпрос от РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВотносно индексацията на разходите по договорите, сключени при условията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура".
  32. Питане от КОСТА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВКОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВНИКОЛАЙ КРЪСТЕВ КОСТАДИНОВотносно информация и мерки за подобряване на изпълнението на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК - Варна" ООД, финансиран чрез средства от Оперативна програма "Околната среда".
  33. Питане от ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВотносно чести спирания на водата в село Арчар и село Септемврийци, в община Димово, област Видин.
  34. Въпрос от ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВотносно изпълнението на водния цикъл на град Шумен по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.
  35. Въпрос от ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВотносно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след обявяването на пътя Велико Търново - Русе за обект от национално значение.
  36. Въпрос от РОСИЦА ЛЮБЕНОВА КИРОВАотносно напредъка на отчуждителните процедури за трасето Видин - Ботевград в участъка "Ружинци - Монтана".
  37. Въпрос от ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВотносно състоянието на рушащ се каменен мост над река Росица, находящ се на североизточния изход на село Горна Росица.
  38. Въпрос от ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВотносно администриране на ВиК проект - гр. Русе за подмяна и рехабилитация на водопреносната и канализационна мрежа по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2023 г.".
  39. Въпрос от КИРИЛ МИЛАНОВ АНАНИЕВотносно целево финансиране на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти, съгласно одобрен от Министерския съвет списък.
  40. Въпрос от ИЛИНА СИМЕОНОВА МУТАФЧИЕВАотносно статус на довеждащия водопровод от язoвир Ястребино до град Омуртаг и решаване на водната криза в града.
  41. Въпрос от ИВАН БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВотносно предвидени инвестиции за подобряване на републиканската пътна мрежа край Русе, която води към Дунав мост.
  42. Питане от НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВАотносно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение укрепване на свлачища по републиканската пътна мрежа.
  43. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КУЛЕНСКИИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ШОТЕВотносно извършване на проверка за бездействието на община Батак по повод премахването на незаконно строителство в село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик.
  44. Въпрос от АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВотносно рушаща се инфраструктура от морската абразия.
  45. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВотносно необходимост от спешен ремонт на мостовото съоръжение при село Громшин, община Бойчиновци, област Монтана.