Новини

Народното събрание прие на първо четене промени в ЗИД на ЗОП

На заседание на 14 декември депутатите в Народното събрание гласуваха на първо четене със 188 гласа „За“ промени в Закона за обществените поръчки. Те приеха изменения, които забраняват превъзлагането на обществени поръчки по т.нар. инхаус процедури.

С поправките се предвижда забрана изпълнителят да превъзлага предмета на договора или дори части от него на други лица. Освен това той се задължава да декларира, че може да изпълни поръчката със собствен ресурс и да публикуват в Регистъра на обществените поръчки сключените договори и анексите към тях заедно с приложенията.

Предвиждат още мониторинг и изпращане на информация на контролните органи като Агенция за държавна финансова инспекция и Сметната палата. Предложенията целят да се намали броят на процедурите на договаряне без обявление, както и на поръчките, възложени при само една оферта.

С други промени в ЗОП се предлага отмяна на изключенията за обществени поръчки, които се отнасят до договори за услуги, доставки или строителство, свързани с изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница, закупуване от лечебни заведения на лекарствени продукти.

В тази връзка се предвижда задължение за възложителя да определи допълнителен срок от най-малко десет дни, когато в първоначално определения такъв няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта.