Индексация сега!

Строителни договори за над 4,2 млрд. лв. са застрашени заради липса на средства за индексация

Общо 586 строителни договора по обществени поръчки, възложени в изпълнение на проекти по оперативни програми на стойност 4 281 313 848 лв., са застрашени  от неизпълнение. Към 30 ноември 2022 г.  заявеното от възложителите увеличение на цените на договорите възлиза на  412 126 990 лв., а общият размер, който може да бъде предоставен от бюджета на програмите от ЕС, е 373 848 429 лв. Това става ясно от справка относно засегнатите от инфлацията договори по търгове, финансирани със средства от ЕС, която е изготвена по информация на Управляващите органи и представена в писмен отговор на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов на питане на председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление инж. Коста Стоянов относно прилагането на Методиката за индексация.

От справката става ясно, че най-много са застрашените проекти по ОП „Региони в растеж“ – 402 строителни договора за 677 021 573 лв. Останалите са по ОП „Околна среда“ - 156 за 1 459 598 600 лв., ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 21 за 2 096 079 071 лв., и „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 7 за 48 704 604 лв.

В отговора си вицепремиерът Пеканов обръща внимание, че предмет на Методиката не е изменението на договорите за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ (БФП), страни по които са Управляващите органи и бенефициентите, а изменението на договорите по обществените поръчки, страни по които са възложителите и изпълнителите.

„Намираме се на прага на последната година за изпълнение на програмите за период 2014-2020. Значителна част от бюджета на програмите вече е договорена, като по някои от тях дори е налице максимално допустимо наддоговаряне. Поради изложените причини възможностите за увеличаване размера на БФП по проектите в рамките на оперативните програми са силно ограничени. Въпреки това на бенефициентите е предоставена възможност да осигурят средства за увеличаване цената на договорите за обществени поръчки за сметка на други източници – реализирани спестявания в рамките на бюджета на съответния проект, собствени средства на бенефициента, средства от държавния бюджет, заемен инструмент и др.“, подчертава Атанас Пеканов.     

„Методиката не поражда задължение за  Управляващите органи да осигурят допълнителен финансов ресурс, необходим за извършване на индексация. След влизането в сила на Методиката УО са предприели действия за обсъждане и координиране с бенефициентите на възможностите й за прилагане“, става ясно в писмото на вицепремиера, който допълва, че приложимостта на Методиката не е автоматична. „Съобразно указанията на службите на Европейската комисия приложимостта на възможностите за промяна на цената на договор за обществена поръчка трябва да се изследва за всеки конкретен неприключил договор“, посочва Пеканов.