Новини

Депутатите в НС започнаха обсъждане на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (на живо)

Депутатите в Народното събрание започнаха обсъждане на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 6.12.2022 г. законопроекти с вносители: Манол Генов и група народни представители, 2.11.2022 г.; Младен Шишков и група народни представители, 4.11.2022 г.).

Линк към живата връзка: https://fb.watch/h_h2jb7_ne/

 

Публикуваме Законопроекта без редакторска намеса:

ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 78, АЛ. 2 ОТ ПОДНС ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 06. 12. 2022 Г. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, № 48-254-01-46, ВНЕСЕН ОТ МАНОЛ ГЕНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, № 48-254-01-54, ВНЕСЕН ОТ МЛАДЕН ШИШКОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

16/12/2022
ДОКЛАД

ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
на
ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ

за изменение на Закона за устройство на територията, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване на 06. 12. 2022 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-46, внесен от Манол Генов и група народни представители и Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията, № 48-254-01-54, внесен от Младен Шишков и група народни представители


Проект
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; , бр. 104 и 107 от 2020 г., бр. 16, 20 и бр. 21 от 2021 г., Решение № 17 от 2021 г. на Конституционния съд - бр. 94 от 2021 г. и бр. 42 от 2022 г.)

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията“

Предложение от н.пр. Радомир Чолаков:
Създава се нов § 1:
§1.Създава се чл. 576:
„ Чл. 576. (1) Върху недвижимите имоти по външната линия на застрояване или върху оградата задължително се поставят обозначителни знаци за административния адрес на имота, както следва:
1. табелка с името или номера на булевард, улица или площад -най-малко на всеки ъглов недвижим имот в съответния квартал. В градовете - общински центрове, имената на улиците се изписват на табелките задължително на български и на английски език.
2. табелка с административния адрес на недвижимия имот - до или над входната врата или на друго видимо място.
3. табелка с номера на блок - на единия или на двата ъгъла на блока по външната линия на застрояване в зависимост от броя на входовете, както и буквени означения на всеки вход до или над входната му врата.
(2) Задължението за поставяне на обозначителните знаци за
административен адрес по ал. 1 за съществуващите имоти е на
кметовете на общини, а за новостроящи се сгради - на инвеститора.
(3) Видът на обозначителните знаци на улиците и на номерата на
недвижимите имоти следва да бъде еднотипен за цялата община. Видът на обозначителните знаци за административен адрес на сгради, представляващи единични или включени в група или в ансамбъл недвижими културни ценности се съгласува с Националния институт за недвижимо културно наследство по единен специфичен образец за съответното населено място, в което се намират.
(4) Редът за поставянето на обозначителните знаци, отговорността за тяхното опазване и редът за подмяна на повредени и изгубени обозначителни знаци, се определят с наредбата по чл. 13 а.“

На основание чл. 80, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС комисията прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект.


Предложение от Десислава Танева и група народни представители:
В чл. 109, ал. 3 се създава т. 12:
„12. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително, към съществуващи сгради на основното застрояване и постройки към тях, монтирани върху покривните и/или фасадните им конструкции при спазване на изискванията за издатини на сградите и при спазване на изискванията за допълващо застрояване.“

На основание чл. 80, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС комисията прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект.


Предложение от Младен Шишков и група народни представители:
Създава се нов § 1:
§ 1. В чл. 147 навсякъде думата „становище” се заменя с „проектно решение”, а думата „становища” се заменя с „проектни решения”.

На основание чл. 80, ал. 1 от ПОДНС комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване на предложението.
Комисията подкрепя предложението.

Предложение от Десислава Танева и група народни представители:
В чл. 147, т. 14 се изменя така:
„12. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW включително, към съществуващи сгради на основното застрояване и постройки към тях, монтирани върху покривните и/или фасадните им конструкции при спазване на изискванията за издатини на сградите и при спазване на изискванията за допълващо застрояване.“

На основание чл. 80, ал. 1 от ПОДНС комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване на предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 1:
§ 1. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 14 след думата „сгради“ се добавя „и постройки“, думите „урбанизираните територии“ се заличават и се създава изречение второ: „ За монтаж на инсталациите върху съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии, не се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план.“
2. В ал. 2 навсякъде думата „становище” се заменя с „проектно решение”, а думата „становища” се заменя с „проектни решения”.
3. В ал. 4 думата „становища“ се заменя с „проектни решения“.


Предложение от Младен Шишков и група народни представители:
Създава се нов § 2:
§ 2. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в текста думата „становище” се заменя с „проектно решение”, а думата „становища” се заменя с „проектни решения”.
2. В ал. 1 се създава т. 19:
„19. изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 10,8 kW.“
3. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) В случаите по ал.1, т.19 възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането й подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва техническите спецификации на инсталацията и разположението ѝ, като към уведомлението възложителят прилага допълнително споразумение по чл.25а, ал.3 от ЗЕВИ и проектни решения в части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на инсталацията. След извършване на монтажа на инсталацията собственикът на присъединения обект, към който се монтира инсталацията, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител подписват декларация, с която уведомяват оператора на електроразпределителната мрежа и главния архитект на общината, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация и допълнителното споразумение по чл.25а, ал.3 от ЗЕВИ.
(11) В случаите по ал. 1, т. 19 електроразпределителните дружества следва да издадат допълнително споразумение по чл. 25а, ал. 3 от ЗЕВИ в рамките на 14 дни, считано от датата на постъпване на уведомлението по ал. 2 от същия член.“

На основание чл. 80, ал. 1 от ПОДНС комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване на предложението.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 2:
§ 2. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 19:
„19. изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 10,8 kW.“
2. В ал. 4, т. 1 и 2 думата „становище” се заменя с „проектно решение”.
3. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) В случаите по ал. 1, т. 19 възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането й подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва техническите спецификации на инсталацията и разположението ѝ, като към уведомлението възложителят прилага допълнително споразумение по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници и проектни решения в части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението на инсталацията. След извършване на монтажа на инсталацията собственикът на присъединения обект, към който се монтира инсталацията, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител подписват декларация, с която уведомяват оператора на електроразпределителната мрежа и главния архитект на общината, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация и допълнителното споразумение по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(11) В случаите по ал. 1, т. 19 операторът на електроразпределителната мрежа предоставя допълнително споразумение по чл. 25а, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници в 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на уведомлението по чл. 25а, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми.“


Предложение от Младен Шишков и група народни представители:
Създава се нов § 3:
§ 3. В чл. 232, ал. 5 се създава т. 8:
„8. не подаде в срок уведомление по чл. 151, ал. 10.”

На основание чл. 80, ал. 1 от ПОДНС комисията прие решение да допусне за разглеждане и гласуване на предложението.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 3:
§ 3. В чл. 232, ал. 5 се създава т. 8:
„8. не подаде в срок уведомление по чл. 151, ал. 10.”


Параграф единствен. В § 149 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 1 от 2019 г. и бр. 107 от 2020 г.) думите „1 януари 2023 г.“ се заменят с „1 януари 2025 г.“.

Комисията подкрепя текста на параграф единствен, който става § 4.


Предложение от н.пр. Радомир Чолаков:

В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §....:
§….(1) В бюджета на общината за съответната година следва да се предвидят средства от централния бюджет за поетапно изпълнение на дейностите по чл. 576 в съответния град - общински център.
(2) Средствата се предоставят на общините на основание на решение на съответния общински съвет и представяне в Министерство на финансите на план-сметка за необходимите разходи до цялостно еднократно изпълнение на дейността по чл. 576 в съответния град -общински център.
(3) Средствата за изпълнение на дейностите по чл. 576 в другите населени места извън града - общински център, както и за последваща подмяна на повредени и изгубени обозначителни знаци в града -общински център са за сметка на общинския бюджет.

На основание чл. 80, ал. 1, изречение трето и четвърто от ПОДНС комисията прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект.

Предложение от н.пр. Ивайло Мирчев:
Създава се нов параграф в Преходни н заключителни разпоредби със следното съдържание:
"§ ... В чл. 92а от Закона за енергетиката (o6н., ДB,6p. 107 oт 2003 г., изм. и доп.,6p. 18 oт 2004 г., 6p. 18 и 95 oт 2005 г., 6p. 30, 65 и 74 oт 2006 г., 6p. 49, 55 и 59 oт 2007 г. ,6p. 36, 43 u 98 oт 2008 г., 6p. 35, 41, 42, 82 и 103 oт 2009 г., 6p. 54 u 97 oт 2010 г., 6p. 35 u 47 oт 2011 г., 6p. 38, 54 и 82 oт 2012 г., 6p. 15, 20, 23, 59 u 66 oт 2013 г., 6p. 98 oт 2014 г., 6p. 14, 17, 35, 48 и 56 oт 2015 г., 6p. 42, 47 u 105 oт 2016 г., 6p. 51, 58, 102 u 103 oт 2017 г., 6p. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 u 103 oт 2018 г., 6p. 17, 41 u 79 oт 2019 г., 6p. 25, 38 u 57 oт 2020 г., 6p. 9 u 21 oт 2021 г. и 6p. 9 oт 2022 г.) се създава ал. 5:
"(5) Краен битов клиент, притежаващ зарядна точка в съсобствен имот е индивидуална страна по сделка с електрическа енергия, независимо дали имотът е снабден с електрическа енергия за други цели и/или от друг доставчик. "

На основание чл. 80, ал. 1, изречение трето и четвърто и ал. 2 от ПОДНС комисията прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект и се отнася до законодателен акт, различен от измененията и допълненията, предложени с внесения законопроект.


Предложение от н. пр.Ивайло Мирчев:
Създава се нов параграф в Преходни и заключителни разпоредби със следното съдържание:
"§ ... В чл. 17, ал.2, т 6 от Закона за управление на етажната собственост (Обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 и 43 от 2016 г., бр. 88 от 2017 г., бр. 21 и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 14 от 2021 г.) след думите "в етажната собственост" се добавя израза "както и зарядни точки за електромобили".

На основание чл. 80, ал. 1, изречение трето и четвърто и ал. 2 от ПОДНС комисията прие решение да не разглежда и гласува по същество предложението като недопустимо, тъй като излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект и се отнася до законодателен акт, различен от измененията и допълненията, предложени с внесения законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
инж. Коста Стоянов