Наука

Доц. д-р инж. Станислав Цветков, ръководител катедра „Строителни конструкции“, ВСУ „Л. Каравелов“: ВСУ, ВТУ и УАСГ ще си сътрудничат при подготовката на специалисти

Нашите студенти успешно се включват в обучителни програми по „Еразъм +“

Доц. Цветков, наскоро бе сключено Клъстерно споразумение за сътрудничество в областта на строителството и архитектурата между ВСУ „Любен Каравелов“, ВТУ „Тодор Каблешков” и Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Какво предвижда то?

Споразумението цели обединяване на усилията на ВСУ, ВТУ и УАСГ за осъществяване на съвместна учебна дейност и сътрудничество при подготовката на специалисти – студенти, докторанти и дипломанти, както и по отношение на научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационната дейност. Водени сме от разбирането, че за постигане на устойчиво образователно, икономическо и социално национално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните среди. Те трябва да реализират заедно действия – чрез учебни програми, които да спомогнат за разширяване кръга на възможностите по отношение на специалностите и квалификации, по които се обучават и ще се обучават студенти в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“. Основната задача е да се преодолее младежката безработица и недостигът на квалифицирани кадри в ключови сектори на икономиката и бизнеса. Затова ние проявяваме интерес към създаването на условия за висше и професионално образование, отговарящо на нуждите на работодателите, и ефективно планиране на образователните програми от страна на висшите училища.

Клъстерното споразумение ще обединява съществуващия капацитет на местно, регионално и национално ниво. Целта е  подпомагане на малките и средните предприятия, на публичния сектор и обществото в процеса на развитие на строителната индустрия. Съдружниците в настоящия клъстер ще подкрепят и развиват научния, образователния, технологичния и иновативния потенциал на строителния сектор.

Изпълнението на споразумението ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на висшите учебни заведения в страната, обучаващи студенти и докторанти по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“.

 

Катедра „Строителни конструкции” във ВСУ дава възможност за изключително широка подготовка. Успешно завършилите могат не само да организират, управляват, изпълняват и приемат конкретните строителни дейности, но и да използват софтуерни програми. Обучавате и студенти в специалност „Защита на населението”.

Да, така е. Учебният процес е строго подчинен на йерархични нива и зависи от различни фактори, управлението е гъвкаво благодарение и на ректора на ВСУ „Л. Каравелов“ доц. д-р инж. Анита Хандрулева. Мисията, визията и главната цел на висшето училище потвърждават и изискват дипломираните кадри да са на най-високо ниво. Те са личности с висока интелектуална подготовка, способстваща за отлична реализация в съответствие с добрите университетски практики.

Специалността „Защита на населението“ („Строителна, пожарна и аварийна безопасност“) е включена в магистърските програми на ВСУ. В нея са привлечени като външни лектори изявени учени и специалисти от практиката. Учебните планове са разработени, синхронизирани и актуализирани (по области и групи дисциплини) съгласно разпоредбите и приемът е във връзка със Списъка на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011 г. и влезлите в сила промени от 01.01.2022 г. Застъпени са теоретични и практически занятия, обучението завършва с разработване на дипломна работа и защитата й.

Такава специалност е необходима на съвременното общество и вероятно ще бъдат развивани и създавани нови, продиктувани от потребностите.

 

Вашите възпитаници имат възможност за един или два семестъра да се обучават в страни от ЕС по програма „Еразъм +“, като по нея и ВСУ приема чуждестранни студенти. Разкажете повече за международното сътрудничество със сродни университети.

Като част от научноизследователската и приложно-практическа дейност във ВСУ ние поддържаме международни контакти и осъществяваме студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни в Европейския съюз. Обменът е естествен и в същото време необходим процес, с който се развиват едновременно комуникация на технически език, курсово и дипломно проектиране, лекции, практики и участия в научни форуми. Нашите студенти успешно се включват в обучителни програми по „Еразъм +“ и посещенията от този тип съчетават както пътуването в чужда страна, така и запознаването с нови култури, хора, като те сами избират дисциплини и курсове, които да изучават.

През летния семестър на академичната 2021/2022 г. аз четох лекции на четирима студенти от Франция – трима от специалност „Строително инженерство“ по дисциплината „Обследване и изпитване на строителни конструкции“ и един от специалност „Архитектура“ по дисциплината „Антисеизмично осигуряване на сгради“. Участвах и в изпитната комисия на други петима младежи, също от Франция, в оценяването на курсовия им проект по „Стоманени конструкции“. Обученията бяха на английски език.

Вярвам, че по отношение на международната дейност и по-специално за обменна ще продължим да действаме в правилната посока, като това ще гарантира и стабилизира мястото на ВСУ „Любен Каравелов“ на европейско и даже на световно ниво – на институция с качество на обучението и трайни международни партньорства с университетите.

 

През годините ВСУ е подготвило над 5100 специалисти – строителни инженери и архитекти, от които над 300 чуждестранни граждани. Възпитаниците Ви се реализират професионално не само у нас, но и по целия свят. От кои страни има интерес към висшето учебно заведение?

Освен младежи от България при нас са се дипломирали граждани от Африка, Азия и Латинска Америка. В изпълнение на междуправителствени спогодби във ВСУ  са се обучавали курсанти и офицери от Танзания, Мозамбик, Куба, Лаос, Йемен, Виетнам, Монголия, Сирия и други. В последните години бяха приети и голям брой студенти от Турция.

С гордост искам да споделя, че наши бивши дипломанти от Строителния и Архитектурния факултет заемат ръководни позиции и работят в различни институции – общински администрации, архитекти и инженери-конструктори от практиката. Също така възпитаници на ВСУ „Л. Каравелов“ са технически ръководители на обекти в Австрия, Франция и Германия. Някои от тях менажират свой бизнес извън страната, например в Германия и Обединените арабски емирства, и се квалифицират в зависимост от изискванията на пазара. С много от тях продължаваме и до днес да дискутираме различни казуси и проблеми, както и да изготвяме научни доклади и софтуери за анализ на строителни конструкции, какъвто демонстрирахме на XXII Международна научна конференция по строителство и архитектура - ВСУ’2022.

Искам да изтъкна и обстоятелството, че друг мой дипломант преди няколко дни защити дисертационен труд и получи образователно-научна степен „доктор“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, където е асистент.

 

Какво ще пожелаете на читателите на в. „Строител“ за новата година?

Пожелавам на екипа и на читателите на вестник „Строител“ да бъдат преди всичко здрави! Нека новата година ги зареди с нестихваща енергия за успешна реализация!