Новини

Издадените разрешения за строеж от Община Плевен за изминалата 2022 год. са 544

Издадените разрешения за строеж от Община Плевен за изминалата 2022 год. са 544, сочи представен от Главния архитект Светослав Митев отчет. Всички те са потвърдени от контролиращия орган – Дирекцията за национален строителен контрол – Плевен. Удостоверенията за въвеждане в експлоатация са 140, 44 са разрешенията за смяна на предназначението. За периода са издадени 41 заповеди за смяна на титуляр в разрешение за строеж, а заповедите за изменения на Подробен устройствен план са 381. Съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, изменения на проекти и екзекутиви са 614, 625 са визите за проектиране. Издадените удостоверения за търпимост са 48, презаверяванията на разрешения за строеж, изгубили действието си – 25, 113 са заповедите за допълване на разрешения за строеж. Представената статистика бележи ръст спрямо предходните две години, което е показател за подобряване на инвестиционния климат в община Плевен.