Новини

Обявиха поръчка за рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд

Обявиха поръчка за рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд. Търгът е с две обособени позиции.  Предвижданите строителни дейности са съгласно изискванията на Техническите спецификации и Тенически проект с одобрена пълна техническа документация - работен проект с приложени обяснителни записки, чертежи и количествени сметки. Общите дължини са асфалтиране са съответно: : Обособена позиция 1: Етап II-1881.4 m и Обособена позиция 2: Етап III - 1081.5m. Проектните габарити са избрани в съответствие със съществуващите – Обособена позиция 1: за SFO-1401 – 10,50m (с участък от 9,00m съгласно съществуващото положение); За Обособена позиция 2: за SFO-1402 габаритът е постоянен – 8,00m. Стойността на цялата поръчка е 5453282,31 лв. без ДДС. Качеството на организацията на персонала (ТО) ще има тежест 60 т., а предложената цена- 40 т. Обособена позиция 1 обхваща рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап II-SFO 1401/SFO1400/Костинброд-Петърч-Безден/от км 0+000 до км 1+910 и е на стойност 3690603,61 лв. без ДДС. Позиция 2 е за рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап III–SFO 1402/ ІІ - 81/ Костинброд - Голяновци/SFO2404/от км 0+000 до км 1+150, която е на стойност 1762678,70 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 20 февруари.

 

https://app.eop.bg/today/261714