Новини

Във Видин започна изпълнението на проект за енергийната ефективност

С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ във Видин символично бе дадено началото на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“. Проектът е включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Той попада в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин.

Специфичните цели на проекта са:

– Достигане на клас на енергопотребление минимум клас „С“ за административната сграда на Община Видин;

– Намаляване на разходите за енергия в сградата и достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност;

– Намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Видин, генерирани от консумацията на електроенергия за отопление и охлаждане;

– Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия за живот в съответствие с критериите за устойчиво развитие на администрацията и жителите на града;

-  Подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата.

Сградата на общината е построена през 1970 година и оттогава основни ремонти не са правени. Проектът ще обхване трите корпуса на сградата – високата част, топлата връзка и ниската част. Основните ремонтни дейности ще включат подмяна на дограмата и осветлението, изграждане на нова VRF система, благодарение на която ще бъдат спестени средства за електроенергия.

Общата стойност на проекта е 3 399 692,22 лева. Съфинансирането от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 2 874 502,65 лева. Националното съфинансиране е 507 265,17 лева, а собственото възлиза на 17 924,40 лева. Стойността на самото строителство е в размер на 2 880 000,00 лева с ДДС. 

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 31 декември 2023 г.