Новини

Eвропейската комисия публикува Годишен доклад за единния пазар за 2023 г.

Отбелязвайки 30-ата годишнина на единния пазар, днес Комисията публикува годишния доклад за единния пазар за 2023 г. и информационното табло за единния пазар за 2022 г. В тези документи се потвърждава неизменната възлова роля на единния пазар за преодоляването на предизвикателствата, пред които е изправена днес Европа, и се подчертава колко е важно функционирането му непрекъснатото да се подобрява. В тях се изтъква и значението на единния пазар за усъвършенстването на икономическия модел на ЕС.

Те ще подхранят дискусиите с държавите членки по укрепване на единния пазар, както и бъдещите усилия на Комисията за реализиране на пълния потенциал на единния пазар в услуга на устойчивостта и конкурентоспособността на европейската икономика.

В годишния доклад за единния пазар за 2023 г. се проучва интеграцията на единния пазар и начинът, по който той помага на ЕС да се справи с настоящото геополитическо напрежение, да повиши конкурентоспособността си и да ускори цифровизацията и прехода към екосъобразен обществено-икономически модел.

Информационното табло за единния пазар за 2022 г. показва ползата от единния пазар за икономиката на ЕС. С цел да се набележат подобрения за единния пазар, в това табло се прави подробен преглед на начина, по който единните норми на ЕС, регламентиращи единния пазар, се прилагат в цялото Европейско икономическо пространство. Акцентът в информационното табло е постигнатият напредък в прилагането на правото на ЕС, в създаването на обща делова среда, в интеграцията на единния пазар и в постигането на останалите стратегически цели като растеж, заетост, устойчивост, цифровизирана и екосъобразна икономика.

Основните констатации в двата документа са:

• Ефективният единен пазар има възлова роля за способността на Европа да се справя с основните си предизвикателства: В годишния доклад за единния пазар за 2023 г. се набляга върху нуждата от увеличаване на ефекта на единния пазар, така че да се гарантира наличието на възловите стоки, услуги, умения и капитал, необходими за цифровизацията на Европа и изграждането на екосъобразен обществено-икономически модел. В него се констатира, че е необходимо да се повиши устойчивостта на веригите на доставки, да се преодолеят стратегическите зависимости, особено по отношение на основните суровини, да се задълбочи интеграцията на пазара на услуги и да се осигурят на Европа необходимите технологии и умения за справяне с тези предизвикателства. В информационното табло за единния пазар се съдържат допълнителни сведения за постигнатото по отношение на конкурентоспособността, търговията, икономическата устойчивост, цифровизацията и изграждането на екосъобразен обществено-икономически модел, като се посочват и областите за усъвършенстване. Такива области са например намаляване на пречките пред упражняването на професии (напр. правни услуги), признаване на професионалните квалификации (напр. екскурзоводи) в чужбина, улесняване на публичните и частните инвестиции, подпомагане на МСП и продължаване на национално равнище на работата в подкрепа на цифровизацията и изграждането на екосъобразен обществено-икономически модел.

• Силен потенциал на цифровите инструменти и данни за подобряване на управлението на единния пазар: В тазгодишния доклад за единния пазар се подчертава как с новите подходи, в т.ч. по-доброто използване на цифровите технологии и решенията за електронно управление (например единният цифров портал и техническата система, основана на принципа на еднократност) се засилва доверието между влатите и се намалява бремето за бизнеса и администрациите.

• Единният пазар носи все по-голяма полза за икономиката на ЕС: В годишния доклад за единния пазар и в информационното табло за единния пазар се оценява в ретроспекция ползата от единния пазар за засилването на търговията между държавите членки. В таблото се съдържат данни за засилените търговски взаимоотношения след пандемията от COVID-19: през юни 2022 г. делът на вътрешната търговия в ЕС е бил 60 % от общата.

• По-доброто правоприлагане и общи условия са от полза за бизнеса, но все още има пречки: В информационното табло се посочва, че прилагането на регламентиращите единния пазар норми се е подобрило: свидетелство за това е по-малкият през 2021 г., за първи път от 4 години насам, брой възбудени срещу държавите членки производства за установяване на неизпълнение на задължения. Информационното табло показва и по-добро използване и прилагане на такива основни инструменти на единния пазар като Информационната система за вътрешния пазарДирективата за прозрачността на единния пазар, както и засилено използване на мрежата SOLVIT, чиято цел е да помага за предотвратяването или премахването на пречките пред единния пазар. Освен това фирмите в повечето държави членки смятат, че през 2021 г. регулаторното бреме е намаляло, макар и все повече да се сблъскват с проблеми като забавени плащания от страна на властите, особено покрай пандемията от COVID-19.

Контекст

С годишните документи се предоставя необходимия анализ за изготвянето на съобщението „Единният пазар на 30 държави членки“, което Комисията ще публикува следващите седмици.

Годишният доклад за единния пазар бе публикуван за първи път през май 2021 г. като придружаващ документ на актуализацията на промишлената стратегия. В него се анализира актуалното състояние на европейската икономика и се оценява напредъкът в изпълнението на европейската промишлена стратегия за 2020 г. Днес Комисията публикува третото му издание, с което се отбелязва и 30-ата годишнина на единния пазар.

Информационното табло за единния пазар бе публикувано за първи път през 1997 г.  В изданието му за 2022 г., наред с традиционните показатели са включени нови показатели за деловата среда – във връзка с административната реактивност и регулаторното бреме, както и информация за достъпа до услуги и до пазара на услуги, за трудовата мобилност и за достъпа до финансиране. В таблото се посочва и постигнатото от единния пазар за растежа, заетостта, социалната среда, интеграцията на стоките и услугите, икономическата устойчивост, цифровизацията и прехода към екосъобразен обществено-икономически модел.