Наука

Проф. д-р инж. Иван Ростовски, ръководител на Университетската строителна изпитвателна лаборатория в УАСГ: До входящ контрол на влаганите материали се стига главно при строителни обекти с висока цена и значение

Мечтата на всеки творец е да види идеите си реализирани

Проф. Ростовски, ръководите Университетската строителна изпитвателна лаборатория в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Предимно проектантските бюра ли тестват при Вас дали идеите им могат да станат реалност, или се използва от целия строителен бранш?

Логично е всеки един творец, в това число и проектант, да желае да види реализирани своите идеи – като изпълнен строителен обект например. Да, университетската лаборатория и моите колеги от УАСГ сме търсени, но не достатъчно. Входящият контрол на влаганите материали продължава да е рядкост и до него се стига главно при строителни обекти с висока цена и значение или при отговорни проектанти, и/или строители, и/или инвеститори, които държат да са абсолютно сигурни в използваните материали.

Моята констатация, особено след 2019 г., е намаляване броя на изпитванията на строителни продукти, които са предназначени за конкретен строителен проект. Впечатленията ми се споделят и от мои колеги от други строителни лаборатории от цялата страна.

В повечето случаи се разчита на информацията, която се съдържа в декларациите за експлоатационни показатели или характеристиките на съответния продукт, и се прибягва до изпитване в случай на съмнение или при възникване на проблем. Възможно е това да е стремеж към намаляване на разходите или повишено доверие към производителите и доставчиците, но не бих искал да се впускам в предположения.

Преподавате „Строителни материали“ и „Строителни изолации“ в УАСГ. Това ли са най-сложните за бъдещите архитекти и строителни инженери предмети?

Ако трябва аз да определя дали дисциплините „Строителни материали“ и „Строителни изолации“ са сложни – отговорът ми е категорично „не“, не би трябвало да представляват проблем за всеки, който успешно е завършил гимназия.

По-скоро бих използвал понятието „основополагащи“, но това е лично мнение. Действително учебният материал по тези дисциплини е обемист, свързан с много фактология и за да се усвои пълноценно, са необходими време и усилия. Трудно е да си представим, че действащ архитект или строителен инженер може успешно да упражнява своята професия, без да има известни познания в областта на строителните материали.

Както вече казах, мечтата на всеки творец е да види идеите си реализирани. В областта на строителството реализацията е немислима, без проектите да бъдат „облечени“ с материали. Колкото до строителните изолации – излишно е да споменавам какви биха могли да бъдат последиците за една сграда или съоръжение, ако са налице пропуски в изолациите. Обикновено в подобни случаи стойността на щетите надвишава многократно тази на изолациите.

Като слабост на учебните програми в УАСГ мога да посоча недостатъчния обем на учебния материал по дисциплината „Строителни материали“ за специалност „Архитектура“ и липсата на предмет „Строителни изолации“ за същата специалност. Една справка в аналогични водещи учебни заведения в Западна Европа ще покаже, че обемът на учебния материал по „Строителни материали“ за бъдещите архитекти е по-голям в сравнение с този за инженерните специалности. У нас е обратното, като съотношението надвишава 2:1 в полза на бъдещите инженери.

Научните Ви интереси са свързани и с бетоните и бетонните смеси. Темата е от изключително значение за строителния бранш.

Мисля, че ако искаме да бъдем обективни, по този въпрос трудно може да има две мнения. Бетонът е най-използваният строителен материал и най-използваният материал по принцип, ако изключим водата. У нас над 90% от строителните конструкции са бетонни или стоманобетонни и няма никакви индикации, че тази тенденция ще се промени в близките десетилетия. Няма как да не признаем значимостта на темата.

В същото време материалът бетон и компонентите му търпят непрекъснато развитие, което налага осъвременяване на нормативната база и учебните програми. Красноречив пример в това отношение са новите типове и подтипове цименти (стандартизирани през 2021 г.) с намален въглероден отпечатък, което поставя изцяло в нова светлина производството на бетон. В идните години строителният бранш ще трябва да се пренастрои изцяло на нова вълна с гъвкаво използване на свързващо вещество, на добавъчни материали с крайна цел осигуряване на достатъчна дълготрайност на конструкциите при възможно най-ниско ниво на отделени парникови емисии.

Имате публикувани изключително много учебни пособия за Вашите студенти.

Натрупаният от мен опит в преподаването, особено когато се налагаше да работим дистанционно в пандемията, показа еднозначно, че резултатите, които студентите постигат по време на изпитите, не се влошават, когато упражненията се провеждат с използване на презентационни материали. В допълнение този начин на преподаване дава две много важни предимства. От една страна, студентите не губят по-голямата част от времето за упражнение в преписване на материал от дъската и по този начин остава много повече време за обяснения и въпроси.

От друга, използването на презентации позволява непрекъснато осъвременяване на учебния материал, като се отчитат промените в нормативната база – главно стандарти, описващи методи за изпитване на различни строителни материали. Последното е сериозна пречка пред издаването на печатни учебни пособия – ръководства, учебници и др., тъй като докато трае процесът на написване и издаване, който отнема няколко години, има вероятност съдържанието на тези пособия да стане неактуално.

Какъв е интересът на младите хора към строителното инженерство и архитектурата?

Като цяло интересът към инженерните науки и медицината е по-нисък в световен мащаб. Според мен причините за това се свеждат до по-тежкото следване и относително по-бавната възвръщаемост на вложените усилия.

Може да се каже, че у нас интересът към строителното инженерство и архитектурата е константна величина през последните десет години. След обявяването на хидроинженерството за регулирана специалност броят на студентите по нея се удвои, но е твърде рано да се правят изводи, дали този засилен интерес е временно или постоянно явление.

През 2022 г. в УАСГ приключи успешно важен ремонт на зали, лаборатории и на други помещения. Как ще се отрази свършеното на учебния процес?

Дейностите бяха реализирани по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и обхванаха зданието на Ректората. Те продължиха значително повече от първоначално предвиденото и това доведе до известно смущение в учебния процес, тъй като всички занятия се провеждаха в корпуси А и Б на т.нар. нова сграда на университета.

Всички се надяваме, че с изпълнения проект е подобрена учебната среда и съответно качеството на образователния процес.