Наука

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител катедра „Технология и механизация на строителството“ в УАСГ и председател на УС на НТССБ: Поддържаме тесни връзки с редица строителни фирми

Стремим се всички новости да бъдат включени в учебния материал

Доц. Хрисчев, след успешно приключилия пpoeкт „Обнoвявaнe и мoдepнизaция нa oбpaзoвaтeлнaтa инфpacтpyктypa в УАСГ“, реализиран по ОП „Peгиoни в pacтeж 2014-2020“, студентите и преподавателите работят в по-добри условия. Вие бяхте ръководител на проекта. С какви предизвикателства се сблъскахте при изпълнението му? Завършихме успешно всички дейности през миналата година. Те включваха обновяване и модернизация на сградата на Ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и физкултурния салон. Искам да благодаря на вестник „Строител“, че редовно отразяваше мероприятията ни, свързани с този проект. В неговите рамки се внедриха мерки за енергийна ефективност, беше извършен цялостен ремонт на покрива, фасадите и интериорните части на двата обекта. Направи се монтаж на напълно нови инсталации – електро, ВиК, отоплителна, вентилационна и климатична, пожароизвестителна система. Структурното интернет окабеляване и съответните сървъри също са изцяло нови. Приложиха се и мерки за подобряване на достъпа на хора с увреждания. Разбира се, в етапа на самото изпълнение възникнаха редица специфични моменти. Част от предизвикателствата идваха от това, че строителните и монтажните дейности трябваше да се изпълняват в условия на частично работеща сграда, и то за целия срок на проекта. Това изискваше много добра организация, но също и прилагането на някои по-нестандартни строително-технологични решения. Друга трудност, с която често се сблъскаха строителите, е възникналият сериозен обем СМР при подобни ремонти на по-стари здания, които няма как да бъдат предвидени на етап проектиране и договаряне. Когато се работи в условията на предварително определен бюджет и изникнат такива дейности, а това неминуемо се случва, възможностите за вариране са доста ограничени. Проблем имахме и по отношение на доставките. Началото на проекта бе дадено през 2016 г., но поради независещи от нас причини – обжалвания по провежданите от УАСГ обществени поръчки, изпълнението започна реално през 2021 г. И когато се очакваше да се реализират част от доставките, най-вече на компютърна техника, се оказа, че тази заложена в документацията преди 5-6 г., вече не се произвежда. Това ни принуди да актуализираме характеристиките на доставеното оборудване, което стана при спазване на съответните процедурни правила. Използвам възможността да благодаря от страниците на в. „Строител“ на целия екип на УАСГ, участвал в реализирането на проекта, за всеотдайната работа и професионализма, както и на фирмите изпълнители на дейностите на този важен ремонт.   Вие сте ръководител катедра „Технология и механизация на строителството“. Разкажете ни повече за нейната структура и функции, както и за един от Вашите лекционни курсове „Здравословни и безопасни условия на труд“ за специалността „Управление в строителството”. Нашата катедра има дългогодишни традиции и извършва научна и учебна дейност в област­та на технологията и изпълнението на строителството. Основните дисциплини, които водим, са „Строителни машини“, „Технология на строителството“, „Технология на производството на сглобяеми стоманобетонни елементи“, „Довършителни работи в строителството“, „Инженерни инсталации“, „Контрол на качеството и приемане на строителните работи“, „Софтуерно проектиране на кофражи и скелета“, споменатата „Здравословни и безопасни условия на труд“ и др. Акцент в нашата работа са съвременните строителни технологии и механизация и се стремим всички новости да бъдат включени в учебния материал. Ние сме дипломираща катедра основно за студенти от Строителния факултет. Една много положителна тенденция в дипломното проектиране е разработването на дипломни работи с научноизследователски характер или научноизследователски елементи. Това, от една страна, провокира интереса на дипломантите, а от друга - им дава възможност да се насочат към докторантури и продължаване на изследванията. Темите на дисертациите на нашите докторанти са свързани с усъвършенстване на строителните процеси и методите за изграждане на сгради и съоръжения. Мога да обобщя, че цялата дейност на катедрата е насочена към строителната практика. В тази връзка много добре си партнираме и поддържаме тесни връзки с редица строителни фирми, членове на КСБ, както и с производители и доставчици на строителни материали, оборудване и механизация. В края на 2022 г. се проведе Международна юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“. Как се изяви катедрата, която ръководите? В рамките на престижното събитие ние организирахме Юбилейна научна сесия „45 години катедра „Технология и механизация на строителството”. На нея бяха изнесени двадесет и три доклада по актуални въпроси от строителната наука и практика. В рамките на научната сесия участваха колеги от УАСГ, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” към Академията на МВР, както и колеги от строителната практика. Също така имаше и сериозно присъствие на студенти и докторанти в научната сесия, което за нас беше много радващо. Именно работата с младите колеги е перспективата за устойчиво развитие на катедрата и научното направление.   Председател сте на УС на Научно-техническия съюз по строителството в България. Какви мероприятия предстоят през 2023 г.? През тази година предвиждаме да проведем два семинара в Смолян и в Пловдив по актуални теми на строителството. Традиционно смятаме да организираме и двата ни конкурса – за най-добра дипломна работа на абсолвент строителен инженер и за най-добри постижения на ученици от ПГСА. Друго съществено, което ни предстои, е Втората младежка научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, планирана за ноември. Първото издание на конференцията през 2021 г. беше много успешно и се надявам и сега да бъде така. Също така предвиждаме и провеждането на национален семинар, свързан с проблемите на цифровизацията на строителството. Това е тема, по която непрекъснато се работи, и нашата цел е резултатите в тази област да се популяризират, като се намери по-тясна връзка между разработките, науката и практическото приложение.   Имате традиционно добро взаимодействие с Камарата на строителите в България, включително и професионални ангажименти към организацията. Водите лекции „Длъжностни лица по безопасност и здраве при изпълнение на СМР“ и „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ в областните структури на КСБ. Какво предстои в това направление? Бих искал да отбележа много добрата ни работа с колегите от „Строителна квалификация” ЕАД. Освен традиционните обучения, които според мен са задължителни и без тях не може, много добра е и инициативата им за провеждане на специализирани семинари. Те допринасят за повишаването на нивото и капацитета на специалистите от строителните фирми. В тази посока са и част от предстоящите ни задачи – разширяване на спектъра и тематиката на специализираните семинари. Тук, разбира се, процесът е двустранен – обратната връзка и нуждите на строителните фирми и областните структури на КСБ са много важни.   Интересувате се от фасадните скелета, използвани в българската строителна практика Правили сте анализ в съавторство за такива съоръжения на сградата на Телевизионната кула в столицата. Въпросите, свързани със строителните скелета, винаги са били изключително важни. Но те са доста специфични съоръжения, които, от една страна, трябва да осигурят условия за изпълнение на строителните работи при високо ниво на здравословни и безопасни условия на труд, а от друга, трябва да имат нужната носимоспособност. Към момента въпросът е много актуален и от гледна точка на въвеждането на Наредбата за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета, която въвежда като задължителни европейските стандарти за строителни скелета. Тази наредба беше разработена със съдействието на КСБ и с активното участие на инж. Виолета Ангелиева и Българската скеле асоциация. Поради важността на въпроса във всеки един момент се стремим да популяризираме, в т.ч. и чрез публикации и статии, добрите практики, свързани с проектирането, обезопасяването, монтажа и експлоатацията на строителните скелета. Крайната цел е осигуряване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.