Новини

СО ще кандидатства за ремонт четири дома за възрастни с финансиране от НПВУ

Столична община ще кандидатства за получаване на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за ремонт на сградите на четири дома за възрастни хора. По този начин ще може да се осигури възможност институциите да бъдат приведени в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа. Допустими кандидати по процедурата са общините, на чиято територия функционира социална услуга „Дом за стари хора“, делегирана от държавата дейност. Допустими за финансиране са строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд, подобряване достъпа за хора с увреждания до и в зданията и помещенията, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси, доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане сградите и помещенията, като част от цялостното им обновяване, организация и управление на проекта. Общият бюджет в НПВУ, отделен за ремонти и модернизиране на домовете за възрастни хора в страната, е 189 800 000 лв. Столична община ще подаде четири предложения за финансиране. Това са проектите за Дома за стари хора в Зона Б-5, Дом за стари хора „Надежда, Дом за стари хора в кв. „Горна баня“ и  Дом за стари хора „Дълголетие“. Продължителността на изпълнение не може да надвишава 24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на средства от НПВУ. Дейностите следва да приключат до 31 декември 2025 г. Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, като за крайният срок е 17 март 2023 г.