Новини

Над 9,8 млн. лв. ще бъдат инвестирани във ВиК инфраструктурата на с. Медникарово, община Гълъбово

Община Гълъбово обяви обществена поръчка за инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Медникарово, Община Гълъбово“. Стойността на дейностите е 9 803 130,6 лв. без ДДС, а срокът на изпълнение е 300 дни. Изпълнението на поръчката включва изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Критерият „Оценка на Техническото предложение“ ще носи на кандидатите 50 точки, а предложената цена- също 50 т. Оферти се приемат до 10 април. Над 90% от съществуващата водопроводна мрежа на с. Медникарово е изградена от етернитови тръби, сградните водопроводни отклонения са стари и често авариращи, което налага тяхната подмяна. Водопроводната мрежа не е зонирана и обхваща територията на цялото село. Водоснабдяването на с.Медникарово е от водоснабдителна система „Марица Изток“, която е с водоизточници кладенци „Хан Аспарухово“ и кладенци „Землен“. От напорен резервоар „Карагьоз могила“ по дълъг външен водопровод водата достига по гравитачен път до ПС „Медникарово“. Средната надморска височина на с. Медникарово е 145м. Общата дължина на вътрешната водопроводна мрежа на с. Медникарово е 14 853м., от които около 1300м. са подменени с полиетиленови тръби, които ще се запазят.