Новини

Ръководствата на секциите към КСБ обсъдиха проблемите на ЗУТ

Елена Нeдева,  експерт КСБ

На 15 март в сградата на Камарата на строителите в България (КСБ) се проведе работна среща на ръководствата на секциите „Високо строителство“, „Транспортна инфраструктура“, „Енергийна инфраструктура“, „Хидротехническо строителство и ВиК мрежи и съоръжения“, „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“, „Метални конструкции“, „Фасадни конструкции“ и „Изолации“. Срещата между структурите към КСБ беше инициирана от изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов. Той приветства участниците в нея и подчерта, че темата на дискусията е Законът за устройство на територията (ЗУТ), както и всички проблеми, които са свързани с бранша по отношение на техническата документация и нейното придвижване до издаването на разрешение за строеж.

Директорът на дирекция „Нормативни документи и анализи“ в КСБ Савин Ковачев направи ретроспекция на свършеното от КСБ по отношение на промените в нормативната уредба и запозна присъстващите с работата на Консултативния съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“. Разгледани бяха разработените от членовете на КС мотивирани предложения за промени в ЗУТ, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и др. След продължителни обсъждания присъстващите се обединиха около идеята всяка секция да представи своето писмено мнение и/или становище след обстойно обсъждане вътре в структурата.

Инж. Живко Недев, зам.-председател на УС на КСБ и на секция „Транспортна инфраструктура“, и инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“, изразиха мнение, че е време да се помисли за специален закон за линейната техническа инфраструктура или за отделен раздел за нея, обособен в ЗУТ. Мотивите им бяха, че за разлика от високото строителство, където проектирането започва с Подробен устройствен план и завършва с технически и работен проект, то при линейните инфраструктурни обекти проектните дейности  приключват с Парцеларен план, което е проблем при проектирането им.

В края присъстващите насрочиха провеждане на нова работна среща в изнесен формат в края на април.


Aрх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ: Основният проблем, който спъва работата на бранша, е бавното администриране

Ренета Николова

Арх. Несторов, проведохте среща с ръководствата на всички секции към КСБ. Кои бяха главните теми, които дискутирахте, и какви са основните резултати от нея?

Обсъдените въпроси бяха насочени към проблемите в сферите, в които работят колегите от секциите. Сред тях бяха готовността и обемът на проектната документация, както и бавното администриране в общините, където се издават разрешения за строеж.

За срещата бяхме подготвили 12 точки, които са свързани с промени в законодателните разпоредби, касаещи Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки. Дадохме си срок до началото на следващата седмица всички председатели на секции към КСБ да изразят своето становище дали приемат представените им предложения и ако имат забележки, да ги дадат писмено.

Дискусията бе ползотворна и се проведе в колегиален дух. От чутото мога да кажа, че основният проблем, който продължава да спъва работата на строителния бранш, е бавното администриране и липсата на административен контрол по изготвените технически инвестиционни проекти от проектантите. Те са непълни и в обем, който по време на СМР е основание за постоянни преработки по реда на чл. 154 от ЗУТ. Това забавя целия строителен процес и сроковете, които са регламентирани в сключените договори.

Каква е следващата стъпка?

След като получим писмените становища за съгласие или за допълване, вече официално ще изпратим нашите предложения до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което да ги внесе за разглеждане в Народното събрание