Новини

Междусистемната газова връзка България-Сърбия щебъде изградена в срок

Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малиновинспектираха дейностите по изграждане наинтерконектора България-Сърбия (IBS).

По време на инспекцията на трасето на интерконекторакрай с. Доброславци днес те се запознаха с напредъка построителните дейности за реализацията на проекта. Още през януари 2023 г. на пристанище Бургас бешедоставенo цялото необходимо количество от 5400 тръби с диаметър DN700, необходимо за изграждането нагазопровода. Началото на специализираните строителнидейности по проекта на българска територия беше даденона 1-ви февруари тази година. Продължава разнасянето наосновните тръби по трасето, като към момента садостигнати 48 км. (76,8% от планираното). Изкопана е над85% от предвидената траншея за оптична кабелна линия. До момента са извършени около 2000 бр. заваръчнисъединения по газопровода (над 30% от планираното), а на около 1900 от тях е осъществен и безразрушителенконтрол. По трасето се осъществяват дейности позаваряване на територията на землищата на гр. Драгомани с. Петърч, а в последните дни и край с. Храбърско и с. Мировяне. Проектът IBS предвижда изграждане на нов газопровод, който ще свърже газопреносните системи на РепубликаБългария и Република Сърбия. Трасето е с обща дължинаоколо 170 км. от град Нови Искър в България до град Нишв Сърбия. На българска територия инфраструктурата е с дължина около 62 км. и включва две газопроводниотклонения – до общините Сливница и Драгоман. Изграждането на реверсивна газова междусистемнавръзка България-Сърбия ще даде възможност задиверсификация на доставките на природен газ зарегиона, чрез осигуряване на нови източници и маршрутина доставка на природен газ. България ще получи достъпдо източници на газ от Западна Европа по изцяло новмаршрут, а Сърбия до терминалите за втечнен природенгаз и други алтернативни източници в региона. Предвиденият годишен капацитет на интерконектора е 1,8 млрд. куб. метра годишно. Разглежда се възможността заизграждане на допълнителна компресорна станция наинтерконектора, за да се увеличи капацитетът му до 3,2 млрд. куб. метра. Българският участък на IBS се финансира чрез собственисредства на „Булгартрансгаз” ЕАД, привлечен финансовресурс, както и с финансовата подкрепа на ЕС чрезоперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Механизма заСвързване на Европа. Предвижда се газопроводът да