Новини

Инвестират над 1,6 млн. лв. без ДДС във водопровода на с. Гурмазово, община Божурище

Обявена е обществена поръчка за ремонт и реконструкция на водопровода на с. Гурмазово, община Божурище. В обхвата на възлагането се включва реконструкцията и подмяна на съществуващи водопроводи изградени от етернитов (азбестоциментов) материал. Приложеният инвестиционен проект предлага цялостно решение за рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.Гурмазово в южните квартали с нови тръбопроводи, като след реализацията на реконструкцията по-голямата част от водопроводна мрежа на населеното място ще бъде подновена. Целта на подмяната на водопроводните тръби е преустановяване на аварии и загубите на питейна вода в селото, които в настоящия момент са значителни, както и хидравлично изравняване и балансиране на системата. Изпълнението на инвестиционния проект ще подобри значително екологичното състояние в района, ще намали до минимум загубите на природни ресурси (питейна вода), както и разходите на ВиК оператор за поддържане на вътрешната водопроводна мрежа. В настоящата разработка е включена реконструкция на водопроводи с обща дължина на реконструираната вътрешна водопроводна мрежа на с.Гурмазово – 3374м. Критерият „Предложение за изпълнение на поръчката“ е с тежест 50 % от оценката, а предложената цена ще носи останалите 50%. Стойността на дейностите е 1 601 600 лв. без ДДС. Продължителността на изпълнение е 300 дни. Към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Дейностите ще се финансират със средства, получени от Министерството на финансите и/или Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и/или Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и/или МОСВ и/или при осигуряване на финансиране от друг/и източник/ци. Оферти се приемат до 19 април. https://app.eop.bg/today/284960