Новини

14 са отворените оферти в  за проектиране и строителство на 9,4 км пътища и изграждане на нов мост в област Пловдив

14 са отворените оферти в обществената поръчка за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство на 9,4 км републикански пътища и изграждане на нов мост над р. Черкезица в област Пловдив. Обществената поръчка е в три обособени позиции и е с обща прогнозна стойност 13 085 400 лв. без ДДС.  Първата обособена позиция е за изграждането на мост над р. Черкезица на третокласния път III-804 Поповица – Асеновград /при км 0+189/ в село Поповица. Отворени са три оферти. Те са на:

 • ДЗЗД „ЧЕРКЕЗИЦА СТРОЙ“, в което са: „АКВА КОНСТРУКТ ГРУП“  ЕООД и „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД;
 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Трасето е основна връзка между с. Поповица и Асеновград и е най-краткият път от Асеновград до АМ „Тракия“ в посока Източна България. Асфалтовата настилка е в лошо състояние с коловози, мрежовидни пукнати, частични разрушения, единични хлътвания и слягания. Избраният изпълнител е необходимо да представи технология за премахване на съществуващия мост и да изготви технически проект за ново съоръжение. Прогнозната стойност на поръчката е 1 436 840 лв. без ДДС. Втората обособена позиция е за изработването на технически проект и ремонт на 4,8 км от път III-862 Пловдив – Първенец /от км 0 до км 4+820/. Шест са отворените оферти и те са на:
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
 • „ПЪРВЕНЕЦ 2023“ ДЗЗД с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „МАТЕКС ЪП“ ЕАД и „Строй Инвест Груп 2“ ЕООД;
 • „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД;
 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 • ДЗЗД „ПЪЛДИН“, в което са: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“  ЕООД и „РАСТЕР-ЮГ“ ООД;
 • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от Околовръстния път на Пловдив и завършва след изхода на Първенец в посока Лилково. Пътната отсечка не е ремонтирана повече от 30 години. Индикативната стойност на поръчката е 5 938 240 лв. без ДДС. Третата обособена позиция е за изработването на технически проект за ремонта на 4,6 км от път III-8604 Пловдив – Студенец /от км 0 до км 4+635/. Пет са отворените оферти. Те са на:
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
 • „ПСТ Груп“ ЕАД;
 • „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД;
 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД. Третокласното трасе е важна транспортна връзка в област Пловдив. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от Околовръстния път на Пловдив, преминава през Брани поле и Белащица и завършва при отбивката за кариера „Белащица“. Индикативната стойност на поръчката е 5 710 320 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи в трите обособени позиции е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектантските работи ще се извърши в три междинни етапа. Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение, след което ще бъде възможно стартиране на ремонтните дейности.