Новини

Правителството прие Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Министерският съвет прие Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. Проектът е разработен в резултат на последователните действия на българското правителство, с подкрепата на ЕК и е свързан с основни стратегически документи на Република България: Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г., Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Национален план за възстановяване и устойчивост 2022-2026 г.

Разработването на Стратегията е извършено въз основа на резултатите от изпълнение на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, финансиран по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. на Европейския съюз, съвместно с всички заинтересовани страни, организирани в две национални работни групи със заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Стратегията е разработена в съответствие с европейските приоритети в сектор строителство за зелена, дигитална, устойчива екосистема, цифрова икономика, енергийна ефективност, кръгова икономика, неутралност по отношение на климата, устойчиво използване на ресурсите, демографски промени, привлекателни работни места, образование, обучение, представени в стратегическите документи на Европейската комисия: „Сценарии за преход към строителна екосистема устойчива на кризи, по-зелена и по-дигитална“, „Цифров компас до 2030 г.“, Стратегия на Европейския съюз за адаптиране към климата, План за действие за нова кръгова икономика, Директивата за енергийната ефективност, Директивата за енергийни характеристики на сгради.

Реформата с хоризонт 2030 г., предвижда осигуряването на:

  • нормативни условия и ИТ инфраструктура за цифрова трансформация на строителния сектор - формати за електронно предаване на строителна документация и инфраструктура за управлението й, в т.ч. съхраняване на документацията и систематизирането й в регистри, интеграция на информационни системи;
  • електронно управление на процедурите по заявяване, служебно препращане за вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт, свързан с проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти;
  • бази данни за устройствено планиране на територията, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, кадастър, свлачищни, абразионни и ерозионни процеси на територията на Република България и публикуването им или предоставянето им по електронен път на трети страни;
  • възможности за повишаване на квалификацията на публичния и частния сектор за работа със строително информационното моделиране (СИМ) ниво 2;
  • постепенното преминаване в цифров режим на работа СИМ ниво 2 на участниците в строителния процес от публичния и частния сектор;
  • условия за предоставяне на качествено образование за прилагане на СИМ в професионалните гимназии за средно техническо образование и висшите училища в областта на строителството;
  • условия за развитие на иновации в строителния сектор.

Осъществяването на цифровата реформа на строителния сектор ще доведе до повишаване на качеството и ефективността на процесите по проектиране, одобряване и изпълнение на строежите, до създаване на възможности за тяхната по-добра поддръжка, удължаване на живота им и по-добро управление на енергийния ресурс. Администрацията ще предоставя комплексни и синхронизирани електронни услуги чрез осигуряване на оперативна съвместимост и автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

Реформата цели да модернизира консервативния строителен сектор и да привлече интереса на младите хора към него, да повиши квалификацията и конкурентоспособността им, да стимулира високотехнологичните иновации в сектора, устойчивото строителство, да намали неговия негативен отпечатък върху околната среда и създаде благоприятни условия за международните инвестиции и бизнес средата в областта на строителството.