Наука

Маргарита Топалова, директор на ПГДС „Цар Иван Асен II“ и председател на УС на Асоциацията на училищата по строителство в България: ПГДС „Цар Иван Асен II” – Хасково, има традиции в подготовката на кадри за сектор „Строителство”

На работна среща на АУСБ дискутирахме актуални въпроси, свързани с професионалното образование и обучение

Г-жо Топалова, разкажете ни повече за Асоциацията на училищата по строителство в България и какво бе коментирано на Общото събрание и работната среща на организацията в края на февруари?

Основните цели на АУСБ са свързани с организиране, координиране и поощряване развитието на качеството на обучението и практическото му приложение в сектор „Строителството” и всички свързани с него професионални направления. Важна задача е и насърчаването, подпомагането и защитата на интересите и правата на членовете на асоциацията по отношение на тяхната дейност пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица. Също така структурата ни ще изготвя и становища по проекти на нормативни актове, касаещи работата на членовете на АУСБ. Асоциацията на училищата по строителство в България ще установява контакти и ще си сътрудничи със сродни национални и чуждестранни правителствени и неправителствени организации и институти.

Общото събрание на АУСБ даде мандат на Управителния съвет за сключване на меморандум за сътрудничество с Асоциацията на лабораторните експерти в строителството (АЛЕС).

По време на работната среща дискутирахме актуални въпроси, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) и промените в нормативната база – Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), списъка на професиите, учебни планове и програми. Част от членовете на асоциацията са включени в работните групи към Министерството на образованието и науката за изготвяне на изменения в ЗПОО. Беше направен и анализ на състоянието на училищата, предлагащи професионално обучение по строителство и свързаните с него специалности и професии. Обменихме и опит за план-приема в гимназиите, както и по отношение на резултатите от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Следващата среща на АУСБ ще се състои в рамките на дните на Националното състезание „Най-добър млад строител“ с домакин ПГСАГ „Кольо Фичето“ - Бургас.

На 21 март чествахте патронния празник на ПГДС „Цар Иван Асен II“ и 55 години от основаването на учебното заведение. По какви специалности провеждате обучение? Има ли интерес към тях?

ПГДС „Цар Иван Асен II“ е иновативна гимназия с утвърден облик и авторитет в стремежа за осигуряване на качествено професионално образование и обучение на ученици от община Хасково и региона. Създадена е през 1968 г. с три паралелки по дървообработване, а днес нашето училище предлага обучение в направленията „Строителство“, „Архитектура“, „Урбанизъм“, „Геодезия“, „Компютърни науки“, „Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“, „Търговия на едро и дребно“, „Паркове и градини“, „Горско стопанство“. От всички специалности шест са от списъка със STEM професии.

Интерес към тях определено има. През последните години приемът ни се реализира на 100%. Броят на учениците в паралелките също е оптимален – над 640. В гимназията работят 57 педагогически специалисти.

Много от нашите възпитаници продължават образованието си във висши училища, където доразвиват и надграждат знанията по избраната от тях професия.

Как провеждате учебни практики? Сътрудничите ли си със строителните фирми и с ОП на КСБ в Хасково?

Строителството е един от водещите отрасли в икономиката на областта. На територията на Хасково действат много на брой строителни фирми благодарение на високата инвестиционна активност. Обемът на строителството е голям – изграждат се доста нови обекти, обновяват се стари панелни блокове.

ПГДС „Цар Иван Асен II” има традиции в подготовката на кадри за сектор „Строителство“ и си сътрудничи с браншовите организации и фирмите от региона. Заедно с тях провеждаме учебни и производствени практики в бази на компаниите. Представители на бизнеса участват в комисии за държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация. Провеждаме и съвместни обучения и изпълняваме проекти. Нашите партньори ни дават и становища за разширена професионална подготовка, участват в училищни празници и тържества.

ПГДС „Цар Иван Асен II“ е член на Камарата на строителите в България и на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

Освен това гимназията има сключени договори за изпълнение на дейности по проект „Ученически практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

От учебната 2022/2023 г. в ПГДС „Цар Иван Асен II“ е въведена иновацията „Интелигентно програмиране на хардуер“ в специалността „Системно програмиране“. Гимназията е включена и в Списъка на иновативните училища за 2022/2023 г.

Чрез иновативност в педагогическите практики и предлаганото ново учебно съдържание планираме да повишим качеството и ефективността на ПОО. С „Интелигентно програмиране на хардуер“ ще разработим съвременни учебни програми за придобиване на умения, търсени на пазара на труда и в съответствие с потребностите и интересите на учениците. Избрахме тази иновация, защото е с практическа насоченост и дава поглед към компютърното инженерство. Тя илюстрира връзката между програмирането и заобикалящия ни свят – компютри, мобилни устройства, роботи, автоматизация, самоуправляващи се автомобили, интернет.

Искаме да излезем от рамката, че програмирането е само софтуер, безкрайно седене пред компютъра и писане на код. Желанието ни е учениците да движат нещата около себе си – да могат да ги пипнат, преместят, поправят, с тяхна помощ светът да въври напред.

Със заповед на министъра на образованието и науката ПГДС „Цар Иван Асен II“ получи статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Бихте ли разяснили какво Ви дава той?

Със създаването на Центъра за високи постижения в ПОО ще надградим и разширим съществуващите функционалности на гимназията и ще осигурим модерна и стимулираща образователна среда, иновативно съдържание и интердисциплинарно обучение в сътрудничество с университетите и бизнеса. Професиите, които придобиват нашите възпитаници, се отличават с бързо технологично развитие. В центъра се предвижда да има CNC машини, SMART технологии, лаборатория за изпитване на строителни материали, оборудване и софтуер, свързани с развитие на дигиталните компетентности на учениците. Планираната за закупуване съвременна технологична апаратура е изцяло съобразена с изискванията на бизнеса към придобитите професионални умения от персонала и повишаване на пригодността за заетост на възпитаниците ни.