Наука

Гл. ас. д-р инж. Владислава Гогова, катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ във ВСУ „Л. Каравелов“: ВСУ има изключително устойчиво партньорство с Камарата на строителите в България

Стремим се да изграждаме в студентите умения за екипна дейност

Д-р Гогова, отскоро заемате длъжността главен асистент. Какво е да сте от младите попълнения на Висшетo строително училище „Любен Каравелов“?

Във ВСУ „Л. Каравелов“ е традиция да се насърчават повече млади хора да извършват научноизследователска и образователна дейност, да участват в конкурси за преподаватели, което от своя страна води до обновяване и развитие на академичния състав. Политиката на висшето училище винаги е била насочена в стимулирането и поддържането на иновативна конкурентоспособна научноизследователска, образователно и социално отговорна среда.

Отскоро съм главен асистент в катедра „Технология и мениджмънт на строителството“, но аз израснах като преподавател и докторант в нея. Колегите ми в катедрата, а и всички останали във ВСУ са изключителни личности и учители, с тяхна подкрепа преминах през трънливия път на докторантурата, за което им благодаря. Трябва да отбележа, че основа в израстването ми постави и Строителният техникум в Пловдив, който сега е Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“.

Съществува ли разделение на млади и стари в науката?

Не трябва да има подобно разграничение, особено в преподаването и науката. Всички ние се стремим да бъдем в крак с времето. Както казах, във ВСУ работят изключително квалифицирани преподаватели с успешна научна и изследователска дейност, с богат практически опит. В тази връзка възрастта не е определяща за качествата на един преподавател. Всеки ден се учим едни от други и заедно се стремим към усъвършенстване.

В момента съставът на ръководството ни е от изцяло млади, доказани в науката колеги. Част от тях са възпитаници на ВСУ като ректора доц. д-р инж. Анита Хандрулева, която е и един от най-младите ректори в страната, и декана на Строителния факултет доц. д-р инж. Христина Заякова. Млади и изключително дейни са зам.-ректорът по учебна дейност и дигитализацията доц. д-р инж. Илиана Стойнова и деканът на Архитектурния факултет доц. д-р арх. Юлия Илиева.

Как взаимодействието „стари – млади“ се отразява върху Вашите студенти?

Реализацията на всеки строителен проект е резултат от знанията и работата на много хора – възложители, проектанти, строители, надзор, доставчици на строителни продукти и изделия, представители на държавни и общински администрации, което предполага колективна дейност. Затова освен преподаването на фундаменталните за строителното инженерство науки ние се стремим да изграждаме в студентите и умения за екипност. Също и да разкрием богатите възможности на съвременните стратегии на учене и моделите на обучение, които са най-продуктивни в личностен и социален план. Този подход извежда на преден план нови предизвикателства пред преподаватели и студенти в съвместната им работа.

До каква степен помага базата на ВСУ за връзката преподаватели – студенти?

ВСУ е едно изключително място за учене. Кампусът е бил и си остава наша запазена марка. Разположен е на над 100 декара площ зелена територия, в която е съсредоточен целият студентски живот – провеждане на лекции и упражнения, лабораторни занимания, спорт, почивка, забавление. Това позволява един по-личен контакт с нашите възпитаници. Стараем се да ги насърчаваме да не се отказват при трудности от избрания и нелек път на обучението си.

Как ВСУ отговаря на съвременните изисквания на строителния сектор като цяло?

Не мога да не отбележа изключително устойчивото ни партньорство с Камарата на строителите в България (КСБ). Като пример ще посоча съвместната ни дейност с ОП на КСБ – Сливен, във връзка с кандидатстудентската ни кампания. ВСУ „Л. Каравелов“ е сред партньорите по проекта „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е координатор и инициатор. Освен това ние, преподавателите, винаги сме близо до строителния бранш.

Показателна е темата на дисертационния ми труд „Изследвания на конкурентоспособността на строителната фирма“. Обект на изследването ми са строителни фирми (малки и средни компании), вписани в Централния професионален регистър на строителя. Знаем, че МСП имат ключова роля в икономическото развитие на всяка една страна, те са гръбнакът на икономиките. Малките и средни предприятия са предпоставка за конкуренция и работещи пазари. Това с пълна сила важи и за сектор „Строителство“. Основната цел, която бе поставена в дисертационния труд, е да се откроят група фактори (от вътрешната среда на фирмата), които са предпоставка за конкурентоспособност. В процеса на изследване аз и моите научни ръководители бяхме в непрекъснат контакт със строителни фирми. Един от резултатите показва, че човешките ресурси – работници и служители, са основен фактор в строителството за постигане на конкурентоспособност на дадена компания. От една страна – подценяването на човешките ресурси води до увеличаване броя на конфликтите, покачване на текучеството и прекъсвания на работния процес, респективно – до по-ниска производителност, загуба на финансови средства, неизпълнение на поети ангажименти и др. От друга – служителите имат потребност от придобиване на нови знания, от професионално самоусъвършенстване.

Магистърските ни програми „Управление на инвестиционни проекти“, „Технология и управление на строителството“, „Фасаден инженеринг“, „Строителни конструкции“ „Опазване на архитектурното наследство“, „Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност)”, „Урбанизъм“ са показателни за връзката на ВСУ с бранша. В магистърските курсове идват освен току-що завършили висше образование млади хора и колеги от практиката, водени от стремеж за поддържане на високо професионално ниво.

Това ни дава самочувствие, че ВСУ е на прав път в своето развитие. Към строителния сектор е насочен и нашият Център за професионално обучение. В него непрекъснато се провеждат курсове за усъвършенстване на придобитата квалификация на ръководни кадри и наети работници в строителството.

Смело мога да твърдя, че нашето училище е отворено за предизвикателствата на съвременния свят. Ние черпим идеи и опит както от науката и бранша, така и от съвместното сътрудничество с другите висши учебни заведения. Преди дни във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ВСУ подписа Меморандум за създаване на Балкански университетски център. ВСУ участва и в клъстерно споразумение за сътрудничество в об­ласт­та на строителството и архитектурата заедно с ВТУ „Тодор Каблешков“ и с Университета по архитектура, строителство и геодезия.

ВСУ „Любен Каравелов“ успешно разширява своето сътрудничество със средните училища, професионалните гимназии, общините.