Новини

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Със законопроекта е прецизирана разпоредбата на чл. 144, ал.1, т. 9 от ЗУТ, като са разграничени правомощията на органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните и на органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. По този начин се постига яснота, че за одобряването на инвестиционни проекти ще е необходимо положително становище на органите на официалния контрол върху храните - за инвестиционни проекти за обекти по Закона за храните, и на органите на държавния здравен контрол - за инвестиционни проекти за обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Със законопроекта се дава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа - одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. Тази разпоредба ще е валидна за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия; разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения. 

Ако предложеният законопроект бъде приет в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване.