Новини

59 многофамилни жилищни сгради за саниране са подадени от община Димитровград към МРРБ

59 многофамилни жилищни сгради за саниране са подадени от община Димитровград към Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика" Инвестиция: Енергийна ефективност в сграден фонд. Въпросните сгради са преминали първия етап от процедурата и са подали пълен комплект документи за кандидатстване. По нея съсобствениците трябваше да свикат общи събрания, да извършат обследване на енергийната ефективност и да имат валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация по реда на чл.48 от ЗЕЕ, както и да извършат обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удостоверяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Технически пъспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите.

Срокът за подаване от общините бе до днес. Следващият етап предвижда до три месеца да се произнесе компетентният орган в лицето на МРРБ, кои от сградите ще бъдат одобрени за финансиране.