Новини

Центърът за компетентност Clean&Circle организира международна конференция за устойчива околна среда и кръгова икономика в Софийския университет

Събитието ще се проведе на 5 и 6 юли в Аулата на СУ

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международната конференция „Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика“. Събитието ще се проведе на 5 и 6 юли 2023 г. в Аулата на Ректората на университета.
Конференцията е част от проект BG05M2OP001-1.002-0019-С07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Целта на конференцията е да разпространи и популяризира постиженията на екипа в научно-технологичен и инвестиционен план, както и да представи възможностите на новосъздадения Център за компетентност. Основните тематични направления са насочени в създаването на иновации в сферата на водите, отпадъците и енергията. Clean&Circle играе ключова роля в комерсиализацията на чисти технологии и биотехнологии, които ще бъдат предлагани за внедряване в бизнеса. Освен това Центърът е образователно средище, където екипите разработват STEAM продукти, насочени към образователната, технологичната и социално-икономическата сфера.
Мероприятието предвижда също така дискусии и възможности за създаване на връзки между бизнеса и науката. Конференцията е насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика.
За да потвърдите своето участие в конференцията, трябва да се регистрирате до 3 юли, понеделник, чрез следния линк: https://www.eventbrite.be/e/629941992457. Може да научите повече за предстоящото събитие и от сайта на Центъра:  www.clean-circle.eu.
Проект BG05M2OP001-1.002-0019-C07 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.