Новини

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Близо 2,5 млрд. лева са предвидени за финансиране на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по ПРР 2021-2027 г.

Започва кандидатстването по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., която се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Единните указания за кандидатстване с Концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) са утвърдени, а процедурата е официално отворена в ИСУН. Крайният срок за подаване на концепции за ИТИ е 27.09.2023 г.  Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. е с общ бюджет от 3,6 млрд. лева от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Предвидените средства за интегрирано териториално развитие на регионите по Приоритет 2 на програмата са близо 2,5 млрд. лева.

С публикуването на процедурата, на практика, започва изпълнението на новия подход за инвестиции в подкрепа на провеждане на устойчива и балансирана регионалната политика. Новият интегриран териториален подход по своята същност е механизъм за многостепенно и многосекторно управление на регионалната политика, тъй като изисква ангажираност на местни, регионални и национални заинтересовани страни в неговото разработване, изпълнение и наблюдение. Инвестиции ще се планират и изпълняват при спазване на принципа „отдолу - нагоре“ на съответната територия в партньорство и със „споделена отговорност“ в структурирането и реализирането му, отчитайки местните нужди и потенциал. Синергичният и интегриран инвестиционен процес на целевите територии ще бъде постигнат чрез изпълнение на приоритетни проекти в секторни политики с най-висока добавена стойност.

Основите на реформата в регионалното развитие бяха положени  през 2019 г., когато са разработени структурата и методите за нейното прилагане. С Решение на Министерския съвет № 335 от 7 юни 2019 г., е предвидено в допълнение към ресурса на Програмата за развитие на регионите, всяка от програмите, съфинансирани от Европейските фондове за програмен период 2021-2027 г., с изключение на Програмата за транспортна свързаност, Програмата за храни и основно материално подпомагане и Програмата за техническа помощ, да заделят ресурс в размер на поне 10 % от финансирането си за ИТИ.

За постигане на целите на реформираната регионална политика и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво, както и структуриране на новия подход, бяха изпълнени и съвместни проекти на МРРБ със Световна банка и с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В резултат от работата и получените препоръки бяха инициирани промени в Закона за регионално развитие (ЗРР) и в Правилник за прилагането му.

Последните промени в нормативната уредба за управление на средствата от ЕС, регламентиращи новия регионален подход, бяха част от етапните цели, включени и приети като успешно изпълнени от ЕК в първото искане за плащане по националния ПВУ.

Същевременно, с изменението на ЗРР от 2020 г. се прецизира системата от структура и документи за планиране, програмиране и управление на регионалното и пространствено планиране и провеждане на успешна реформа в регионалната политика. Оптимизацията на стратегическите документи за изпълнение на политиката за регионално и пространствено развитие промени структурата и разшири функциите, и правомощията на Регионалните съвети за развитие (РСР), които да изпълняват дейности по предварителен подбор на проектни идеи, финансирани от различни източници. С това се поставя началото на процеса по децентрализация и регионализация чрез засилване на ролята на второ ниво на управление.

Изискванията и правилата за подготовка, подаване, оценка, предоставяне на финансиране и изпълнение на конкретни проектни предложения ще бъдат предмет на отделни Насоки за кандидатстване, разработени от съответните Управляващи органи на участващите програми. Повече информация за ПРР 2021-2027 г. и ИТИ, можете да откриете на www.bgregio.eu и на сайта на МРРБ-https://www.mrrb.bg/