Новини

Министерският съвет одобри проекта на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012г.

На днешното си заседание правителството прие проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012г.

В проекта за консолидиран бюджет на  ДОО по приходите и разходите за 2012 г. са заложени следните макроикономически и социалноосигурителни параметри:

- Брутен вътрешен продукт - 81 629 млн. лв. (2,9% реален растеж);

- Средногодишна хармонизирана инфлация - 3,2%;

- Средногодишен брой осигурени лица - 2 765 158;

- Среден осигурителен доход, обявяван от НОИ - 622,30 лв.;

- Брой на безработните лица с право на обезщетение при безработица - 116 314;

- Средногодишен брой пенсионери - 2 195 220.

 

В областта на приходите, спрямо действащото законодателство в проекта за 2012 г. не са заложени нови политики:

- Запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и участието на държавата в осигуряването за фонд "Пенсии'' чрез трансфер в размер и по ред определени в чл. 21, т.5 на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на нивата от 2011 г.;

- Договорени са осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии.

- Запазва се диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2012 г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

- Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица — 2000 лв.

- Участието на държавата с трансфер във фонд "Пенсии" на ДОО възлиза на 2369,1 млн. лв. за 2012 г. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.

 

В областта на разходите в проекта за 2012 г. са заложени следните политики:

- Запазва се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.;

- За 2012 г. пенсиите не се осъвременяват по реда чл. 100 от КСО;

- Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;

- Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно §22о от ПЗР на КСО - първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от държавното обществено осигуряване;

- Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - 240 лв.;

- Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. се определя в размер на 540 лв.

- За 2012 г. не се правят вноски за фонд ''Гарантирани вземания на работниците и служителите". Запазва се максималният размер на гарантираните вземания - 1000 лв.

 

В резултат на тези политики по приходите (в т.ч. и получените трансфери) за 2012 г. се предвижда да постъпят 8 465 555,7 хил.лв., а по разходите (в т.ч. и получените трансфери) 8 462 341,5 хил.лв.

Най-голям относителен дял - 86,4 на сто от всички разходи заемат разходите за пенсии, следвани от разходите за социални помощи и обезщетения - 12,6 на сто. Към последните се включват разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане болен член от семейството и карантина, нетрудови и трудови злополуки, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и други.

 

Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 г. се очаква да приключи с недостиг от 1 916 991,9 хил.лв. За да се балансира проектът на нула, този дефицит следва да се финансира от републиканския бюджет под формата на допълнителни субсидии за покриване недостига от средства.