Новини

Приета е Наредбата за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

На проведеното днес заседание на Столичния общински съвет единодушно бе приета Наредбата за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община.  Наредбата е нов нормативен документ, който до момента няма аналог в българското законодателство. Изработена е от екип на Университета по архитектура, строителство и геодезия и експерти от Столична община на основание чл.16д от Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл. 42а, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, които овластяват общинския съвет да приеме подзаконов нормативен акт относно проучването, анализа и симулацията на транспортното обслужване, включително относно изискванията за определяне на обхвата и съдържанието му за определяне влиянието на допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда от привлечения трафик при реализиране на инвестиционното намерение. Изработването на подобни правила е свързано с необходимостта от доказване на достатъчното транспортно обслужване, което се характеризира с добра пропускателна способност и задоволяване на нуждите на потребителите на транспортната инфраструктура, както и установяването на недостатъчно транспортно обслужване, при което се получават задръствания, транспортни задръжки и увеличаване на времето за придвижване и престой. Проучването, анализа и симулацията на транспорта се извършват, за да обосноват решенията при разработването на обемно-устройствени проучвания, специфични правила и нормативи за застрояване, нови или изменение на действащи подробни устройствени планове, работни устройствени планове, инвестиционни проекти. С наредбата се предвижда създаването и поддържането на Единен базов транспортен модел на Столична община, въз основа на който ще се извършват симулациите и ще се осигуряват необходимите нива на транспортно обслужване, като до приемането му проучването, анализа и симулацията на транспортното обслужване ще се изработват от дирекция „Управление и анализ на трафика“ в Столична община.
Приемането на проучването, анализа и симулацията на транспортното обслужване ще се извършва на два етапа – от Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението и от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Наредбата ще влезе в сила в цялост след приемането на Единния базов транспортен модел, а разпоредбите, третиращи изработването на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване от дирекция „Управление и анализ на трафика“ – в шестмесечен срок.