Новини

СЕВ одобри позицията на България за заседание на съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси

На днешното си 263-то редовно заседание Съветът по европейските въпроси одобри проекта на позиция на Република България за заседанието на Съвета на ЕС по икономическите и финансови въпроси, което ще се проведе на 8 ноември 2011 г. в Брюксел. На заседанието се очаква министрите да одобрят отпускането на следващия транш от финансовата помощ за Гърция. В тази връзка страната ни приканва за стриктно изпълнение на препоръчаните мерки за фискална консолидация и за ускоряване на процеса на приватизация. Oпрощаването на част от дълговете на Гърция следва да е съпроводено с дългосрочна стратегия за свиване на дълга и дефицита и фундаментално преструктуриране на фискалния сектор, така че да се премахнат възможностите за бъдещо генериране на дълг.

 

На заседанието в Брюксел ще се разгледа и подготовката за 17-ата Конференция на страните (COP-17) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) в Дърбан, Южна Африка. България подкрепя проекта на Заключения на Съвета и Доклада на ЕС относно финансирането за „бърз старт” на борбата с климатичните промени за 2011г. Считаме, че докладът е основен инструмент за демонстриране пред международната общност и най-вече пред развиващите се държави  на изпълнението на ангажиментите на ЕС за борбата с климатичните промени в периода 2010-2012 година. Представянето на доклада в Дърбан е от съществено значение за засилване доверието в ЕС и затвърждаване на водещата му позиция в международните преговори относно климатичните промени.

 

Съветът ЕКОФИН ще одобри заключения относно Дизайн на таблото с индикатори. Таблото, включващо списък на индикаторите с индикативни прагове, е разработено като механизъм за ранно предупреждение за наблюдението на макроикономически неравновесия. Съгласно новия Регламент на Европейския парламент и Съвета относно избягването и корекцията на макроикономически неравновесия, таблото, заедно с икономическата преценка и задълбочения преглед, представляват превантивната част от Процедурата по прекомерни неравновесия. България има предложение за корекция на индикатора „баланс на текущата сметка”, в посока неговата симетричност.

На заседанието предстои Европейската комисия да представи публикуваното наскоро законодателно предложение относно обща система на данък върху финансовите сделки.