Наука

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”: Предлагаме образование, отговарящо на всички новости в строителния сектор

Имаме дългогодишно сътрудничество с КСБ и с Областните представителства на Камарата във Варна и Смолян

Доц. Петкова-Слипец, в края на 2022 г. ОП на КСБ – Смолян, удостои с грамота „Значим принос в развитието на висшето образование в Смолянски регион“ доц. д-р Анелия Пържанова, директор на филиала на ВСУ „Черноризец Храбър“ в Смолян. Как приемате това признание на родопските строители?

Архитектурният факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ има дългогодишно сътрудничество с Камарата на строителите в България. Изключително ценно е партньорството с Областните представителства на КСБ във Варна и Смолян, където се провежда и обучението по инженерните специалности на факултета. Наши възпитаници – инженери по строителни конструкции, водоснабдяване и канализация, както и транспортно строителство и инженери по пожарна безопасност – работят във фирми, членуващи към КСБ.

Грамотата, която бе връчена от ОП на КСБ – Смолян, на доц. д-р Анелия Пържанова, е поредното доказателство за необходимостта от добре подготвени инженерни кадри в областта на строителството и за качеството на обучение, което Архитектурният факултет и Варненският свободен университет предлагат.

Преди броени дни приключи обработката на анкетите сред студентите ни за удовлетвореността им от учебния процес. Оценката, която ни поставиха те, е „Отличен” 5,71. Това е показателно, че учебният процес се води на много високо ниво.

Мотото, което следваме във факултета, е „Ние градим новото поколение – новатори с респект към традициите“. Предлагаме образование, отговарящо на всички новости в строителния сектор, но и запознаваме студентите с класически строителни практики и технологии. Те разработват своите проекти според изискванията на приетите в страната Еврокодове, прилагат дигиталните технологии, ползват множество електронни ресурси. Наред с това провеждат практики и стажове в реална производствена среда.

Разкажете ни как премина поредното издание на Международната научна конференция по строителство и архитектура ArCivE’2023? Какво ново да очакват новите студенти от Архитектурния факултет?

Традиционното единадесето издание на ArCivE’2023, организирано от Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, се състоя в началото на юни. Представени бяха повече от 30 доклада по актуални теми от учени, докторанти и студенти от България, Украйна и Сърбия. Конференцията се проведе по нов за нас начин - хибридно, който още веднъж показа необходимостта от пряка комуникация и научни дискусии между архитекти, строителни инженери, дизайнери и специалисти по безопасност.

В Архитектурния факултет се стремим да работим в симбиоза и постоянна колаборация между различните специалности, които предлагаме в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. И през новата учебна година очакваме абсолвентите да се запишат в някоя от инженерните специалности – „Строителство на сгради и съоръжения“, „Водоснабдяване и канализация“ или „Пожарна и аварийна безопасност“. Гарантираме високо качество на обучението, индивидуален подход и успешна професионална реализация. В подкрепа на това е фактът, че всички наши възпитаници работят по специалността, която са завършили.

Преподавателите от Архитектурния факултет участват в научни екипи за изпълнение на задачи в областта на енергоефективни и ресурсно ефективни материали и изделия, експертни групи по въвеждането на BIM в България и др.

Изпълнявате проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет - Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“”, в който ВСУ е бенефициент. Разкажете нещо по-конкретно.

Работата по този иновативен проект стартира в края на 2021 г. и вече сме към края. Бих искала да обърна особено внимание на постигнатото в рамките на проекта:

- изгради се нов лабораторен комплекс за 3D технологии и виртуална реалност, който разполага със специализирано оборудване за 3D сканиране и 3D принтиране, специализиран софтуер за виртуална реалност и др. При нас е единственият в страната 3D принтер с работно пространство 1мx1мx1м. Оборудването се ползва не само за учебни цели, но и за изпълнение на научно-приложни и приложни задачи;

- стартира обучението по първите съвместни магистърски програми – „Екотехнологични системи в индустрията“ и „3D технологии за проектиране и производство“. Обучаващите споделят изключително удовлетворение не само от приложния характер на материята, която се преподава, но и от преподавателите от партниращите университети. Приемът продължава и в новата учебна година. Програмите се радват на интерес от страна на практикуващи вече инженери и архитекти, в тях се предоставят нови практически знания и умения в област­та на дигиталните и адитивните технологии и в областта на новите технологии за екологосъобразни решения;

- преподаватели от Архитектурния факултет, както и от други звена на университета, имаха възможност да реализират специализации в асоциираните партньори – Университета на гр. Жилина, Словакия, и Университета на Букурещ, Румъния, където се създадоха нови контакти и се разшириха възможностите за сътрудничество, научни и образователни инициативи и т.н.

Международната Ви дейност е доказателство, че ВСУ „Черноризец Храбър“ е конкурентен не само в европейското, но и на световното образователно пространство.

През своята 30-годишна история ВСУ „Черноризец Храбър“ се утвърди като търсен и лоялен партньор на международно ниво. Множество са споразуменията и рамковите договори с чуждестранни университети и организации, по които работим и се изпълняват различни по характер инициативи.

Архитектурният факултет има много стабилни чуждестранни партньори в лицето на висшите учебни заведения от Словакия, Чехия, Турция, Украйна, Португалия, Италия и др. Вече стъпваме и на Американския континент чрез сътрудничеството си с Колежа по околна среда и проектиране към Университета на Джорджия, САЩ. През миналата година беше подписан рамков договор за сътрудничество между двата университета, а през тази година спечелихме проект по програма „Еразъм +“ за мобилност и съвместни майсторски класове. Задълбочиха се контактите и са в напреднала фаза отношенията с китайски университети за съвместно обучение.

През новата учебна година продължаваме да приемаме чуждестранни студенти, но вече в обновената специалност „Строително инженерство“.

Наред с учебната дейност преподавателският състав ангажира студентите с множество конкурси, пленери, творчески работилници, семинари и конференции, където могат да реализират своите творчески идеи и да изградят портфолио от компетенции.

Да, стремим се да организираме различни инициативи за нашите студенти, за да могат да получат по-големи възможности за разгръщане на индивидуалните им качества и заложби.

Една такава традиционна извънаудиторна проява е Националното състезание за креативни умения „Варна спагети инженеринг“, където студенти от различни курсове и специалности (основно „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“) се включват като консултанти на ученическите отбори от професионалните гимназии по строителство и архитектура. Там те не само проявяват своите менторски способности и знания за конструкциите, но и развиват чувството за колективна работа и комуникативни умения. След двегодишно прекъсване поради пандемията в периода 31 март – 1 април 2023 г. се проведе осмото издание на състезанието, което по традиция бе подкрепено от Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Участваха 13 отбора от водещи професионални гимназии по архитектура, строителство и геодезия в страната – от Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, София, Стара Загора и Шумен. Всички се представиха много достойно, като изградиха конструкции от спагети, които преминаха през най-сериозното изпитание – на земетръс.

Следващото издание на Националното състезание „Варна спагети инженеринг“ вече е планирано и ще се състои на 17-18 ноември 2023 г.

На студентите се дава възможността и са подпомагани да участват в научните конференции ArCivE и „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения – DCB”, организирана от Научно-техническия съюз по строителство в България в партньорство с ВСУ.