Наука

Доц. д-р инж. Станислав Цветков, ръководител катедра „Строителни конструкции“ във ВСУ „Любен Каравелов“: Преработваме постоянно учебни програми, за да отговорят на съвременните тенденции, изисквани от практиката

Има сериозен интерес към магистърската програма „Фасаден инженеринг“

Доц. Цветков, как ще започне Висшето строително училище „Любен Каравелов“ новата академична 2023/2024 г.?

ВСУ се развива с постоянни темпове, внедрява новости и изпълнява държавния план. Продължава приемът в Строителния факултет по магистърската програма „Фасаден инженеринг“, към която има сериозен интерес от инженери. В момента се правят сгради с изключителни и запомнящи се индивидуални фасади. Това като решение изисква не само чисто архитектурни и технологични знания, но и конструкторски, което е идея и мисия на програмата.

На голям интерес се радва и магистърската програма в Архитектурния факултет по „Защита на населението (Строителна пожарна и аварийна безопасност)“ както сред инженерите, така и сред архитектите. Развитието на документите за проектиране е съпътствано с новите достижения на теорията и практиката. Тази програма цели специалистите да са по-широко профилирани и гъвкави, за да са в състояние да решават значими задачи за превенция от пожарни въздействия.

Доволен съм от факта, че се възобнови приемът на бакалаври в Архитектурния факултет в специалността „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“ с професионална квалификация „инженер-архитект“. Това е една от „запазените марки“ на ВСУ и е специалност, в която обучаемите усвояват едновременно знания от строителното инженерство и архитектурата и което е невероятна възможност за реализирането на едновременни бъдещи магистратури и по двете професии. Имам честта да съм работил с такива студенти като мои дипломанти и имам изключително положителни впечатления от тях, защото мисленето им започва да се развива към широкоспектърни и интересни задачи, подплатени с логическо мислене и знания.

Преподавателите от ВСУ се стремим новите знания да са важен трамплин за подготвяните специалисти. Налице са актуализации на учебни програми по някои дисциплини, тъй като „сверяването на часовниците“ е постоянен елемент в администрирането. Програмите се преработват, преглеждат и гласуват. Сериозен акцент е увеличеният размер на работните заплати на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели като фактор, който ще окаже несъмнено влияние по отношение качеството на образованието и повишаване мотивацията на преподавателския състав, чиято основна цел е да предаде на студентите освен знания и опит също така мъдрост и безусловна сигурност по отношение на придобитите знания и умения.

На следващо място може да се посочи, че новата академична година във ВСУ ще започне и с редица социални придобивки за всички студенти, докторанти и служители на висшето училище, изразяващи се, от една страна, в осигурен студентски стол, а от друга – фактът, че по-голямата част от общежитията ни са ремонтирани. Целта на ръководството на ВСУ е да осигурява непрекъснато все по-добри и привличащи студентите условия за обучение и живот в уникалния кампус на училището.

Какво ще е началото на 2023/2024 г. за ръководената от Вас катедра „Строителни конструкции“?

Несъмнено ръководството на една катедра е функция, обединяваща административни, учебно-методически и чисто колегиални задачи и отношения. През предстоящата академична година катедрата ще има нови попълнения в редиците си, те ще започнат дейността си от началото на зимния семестър, като моята задача ще е да им съдействам с някои помощни материали и насоки в първите им часове на упражнения и работа със студенти. Съставил съм Протокол за обучение на нови асистенти за по-добро адаптиране към обучителния процес, защото наистина без помощ в началото е трудно.

В момента съм научен ръководител на докторант, който е в първа година на обучението си. Работи в областта на сравнително иновативното за България проектиране на стоманобетонни конструкции с изследването и прилагането на полимери. Реално в нашата катедра студентите започват обучение по дисциплините, свързани с проектирането на сгради и съоръжения, от трети курс, в бакалавърските и магистърските (директни) програми. В надстроечната магистратура по „Строителни конструкции“ (магистър след бакалавър) се срещаме със студентите в първи курс. Преди това те са овладели хорариум от общообразователни и базови дисциплини. Както споменах, преработваме постоянно учебни програми, за да отговорят на съвременните тенденции, изисквани от практиката.

Във Вашето CV, публикувано на интернет сайта на ВСУ, пише, че сте дипломен и научен ръководител на дипломни и научноизследователски дипломни проекти на над 150 дипломанти от Строителния и Архитектурния факултет. Обичайно е и всеки преподавател да извършва някаква експертна дейност. Разкажете ни малко повече за това.

Безспорно работата със студенти е трудна, защото те самите са на различно ниво като усвоени умения и възможност за прилагането им, но подходът към всеки е индивидуален. В дипломното проектиране включвам различни механизми (напр. групова работа и корекции; посещения на реални обекти; обработка на данни от научни разработки и книги от библиотеки; вътрешни защити и др.) при различните дипломанти, чрез които бъдещите ни колеги да затвърдят наученото и да са способни да го прилагат самостоятелно. За мен е интересен, но и в същото време значително отговорен този процес. Правилникът за изготвяне на дипломни работи дефинира класическата дипломна работа за бакалавър и магистър като обхват и съдържание. Съществува и т.нар. научноизследователска дипломна работа, която има характеристики на научна теза – с тясно профилирана изследвана област. Стремя се да насочвам дипломантите, които ме изберат като техен ръководител, в поле, в което смятам, че ще се справят, на база избор на т.нар. архитектурна подложка и съставяне на заданието за дипломно проектиране на сграда или съоръжение.

Определям се като един от най-взискателните и критични преподаватели. В повечето случаи самите дипломанти стават дори по-старателни и претенциозни към своите работи по този начин, което ме удовлетворява. Някъде тук е ключът за голямата бройка дипломанти за 13-годишният ми стаж като преподавател в катедрата – взаимна честна работа и уважение от двете страни.

Що се отнася до експертна дейност, за поддържане на професионално ниво се опитвам, доколкото мога, да работя като проектант (самостоятелно) на стоманобетонни конструкции. Също така помагам на колеги при решаването на специфични проблеми при сеизмиката на съоръжения и сложни като конфигурация сгради. Екипно, с възпитаник на ВСУ, разработихме алгоритми за автоматизация на трудоемки процеси за анализ и конструиране (с изчертаване), като напр. интеракционни диаграми на стоманобетонни ядра (свързани стени) и връзка между програмни продукти (САККС – софтуер за анализ и конструиране на конструктивни стени). Работата ми във ВСУ е на първо място, имам допълнителни служебни ангажименти в Общото събрание на Строителния факултет като председател и в Академичния съвет на ВСУ като секретар, освен това съм в организационните комитети за провеждането на международните научни конференции на училището и Научно-техническия съюз по строителство в България. Участвам в различни комисии (вътрешноведомствени и изпитни), член съм на научни журита за докторски процедури и конкурси за развитие на академичния състав, рецензирам дипломни проекти и съм ръководител на научноизследователски проект, финансиран от МОН.

Какво е виждането Ви за младите учени на ВСУ?

Все по-често академичният състав претърпява изменения. Естествен и по закон е процесът на пенсиониране на някои преподаватели, навършили възраст, и необходимостта от попълването с нови. Младите учени, в това число асистенти, главни асистенти и докторанти, се явяват в повечето случаи активната компонента за участието в конференции и съставянето на учебни помагала. Новите хабилитирани доценти и професори на сравнително по-млада възраст също имат голям потенциал и желание за подобен и друг тип дейности, като практически обучения, тиймбилдинги, семинари и др.

От моя гледна точка младите преподаватели в науката, във ВСУ имат необходимия потенциал, с налична материална база и осигурени възможности, притежават и своята свобода на действията. В момента техният брой не е голям, но с течение на времето той ще нараства. Не са малко признанията, част от които включват грамоти от конкурси, успешно защитени дисертации, български и чуждестранни цитирания на публикации, написани монографични трудове и др.

И на финала бих искал да споделя, че тази есен за мен е специална. Навършват се точно 20 г. от момента, в който за първи път прекрачих прага на ВСУ „Любен Каравелов” като първокурсник. Чувството е особено вълнуващо, защото видях различни етапи и трансформации в образователния процес и училището. С ректора на ВСУ доц. д-р инж. Анита Хандрулева бяхме 4 г. колеги в бакалавърски курс. От тогава досега доц. Хандрулева помага винаги на училището и хората в него за едно по-добро бъдеще.

Какво ще пожелаете на своите колеги от ВСУ, на читателите и екипа на в. „Строител“?

На преподавателите от нашия университет преди старта на новата академична година желая преди всичко късмет и покоряване на нови върхове в науката и своята практика. На читателите, на строителните мениджъри и на екипа на в. „Строител“ пожелавам здраве и лични успехи!