Новини

Депутатите приеха три законопроекта за промени в Закона за българското гражданство на първо четене

Депутатите приеха три законопроекта за промени в Закона за българското гражданство на първо четене, предава БТА. В мотивите към законопроекта за изменение и допълнение, внесен от Костадин Костадинов („Възраждане“) и група народни представители, се посочва, че обстоятелството, че от 1999 г. досега са направени около 20 изменения и допълнения на Закона за българското гражданство води до извода, че тази правна уредба все още има необходимост от прецизиране съобразно водената политика от България относно начините за придобиване на българско гражданство чрез натурализация. А именно правната уредба на Закона за българското гражданство налага прецизиране в няколко насоки, смятат вносителите. Според тях по отношение на чистото съдебно минало на заявителя, налице е необходимост изрично в закона, а не в подзаконова нормативна уредба, да бъде установено такова обстоятелство и касателно държавата му на произход, респективно държавата на пребиваване (ако той пребивава трайно в друга държава). Необходимо е да се съкрати и срокът за представяне на документ за освобождаване от чуждо гражданство в процедурите по натурализация.  Вносителите смятат, че е важно да се уеднаквят условията при различните хипотези в настоящата законодателна уредба, касаещи придобиване на българско гражданство чрез брак с български гражданин и изтичането на определения тригодишен срок на съжителство при брак следва да е приложим във всички тези случаи. В допълнение, следва да бъде създадена и възможност натурализацията, получена на това основание, да бъде отменена впоследствие, ако са налице данни, че бракът е сключен само фиктивно. Следва да отпадне едно съществено ограничение, което съществува до момента за желаещите да кандидатстват за получаване на българско гражданство на основание своя български произход. При сегашната уредба следваше техният възходящ да е починал като български гражданин. Съществуват хипотези обаче, при които той може да е бил задължен да се откаже от българското си гражданство, съгласно законодателството на друга държава, чието гражданство впоследствие е приел. Това не променя неговия български етнически произход и респективно би следвало неговите низходящи да имат възможността да получат българско гражданство на основание българския произход на техния възходящ. Според вносителите би следвало във всички случаи на натурализация владеенето на български език да бъде необходимо и задължително условие, а не само в някои от случаите на придобиване на гражданство. Необходимо е и да се прецизира възможността за получаване на българско гражданство чрез натурализация в случаите, когато българската държава има интерес от това или когато лицето има особено заслуги към нея, с оглед да се избегне всякаква възможност за субективизъм. Когато едно лице се отказва доброволно от своето гражданство, то занапред трайно къса връзката с българската държава. В тези случаи би следвало лицето да е погасило всякакви евентуални висящи публични задължения към българската държава. Логично е и да загуби възможността да иска отново възстановяването му, пише в мотивите.  В мотивите към проекта на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство, внесен от Николай Алгафари (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, се посочва, че настоящите промени са, за да поправят несправедливост и дискриминационно отношение към живеещи в България чуждестранни жители. При подаване на молба за гражданство се изисква свидетелство за съдимост от страната, чието гражданство имат, а те не са напускали страната ни в продължение на десетки години. Има страни, в които не е достатъчно волеизявлението на гражданина им за отказ и е невъзможно придобиването на такова, което е условие за придобиване на българско. Има случаи, в които деца с едни същи родители, но едното дете е родено в България, а другото- в друга страна, едното да получи гражданство, а другото- не. Семействата, не могат да пътуват извън страната ни в пълен състав, защото някой от семейството не може да се откаже от първото си гражданство. В мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, внесен от Радомир Чолаков (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, се посочва, че настоящият законопроект си поставя за задача да попълни няколко празноти в Закона за българското гражданство. Те, по мнението на вносителите, са задължително обнародване в Държавен вестник на указите на Президента на Република България за придобиване на българско гражданство по натурализация, възстановяването на българско гражданство, освобождаването и лишаването от гражданство и отмяната на натурализация; създаване на ред/церемония за връчване на удостоверенията за придобиване на българско гражданство по тържествен начин, съответстващ на значимостта на акта; публичност на регистрите на лицата, придобили българско гражданство на основание значим обществен интерес.