Наука

Доц. д-р инж. Кирил Джустров, декан на Минно-електромеханичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски”: Възпитаниците на МГУ се реализират в много от големите строителни компании

Стажантските ни програми с бизнеса са изключително успешни

Доц. Джустров, вероятно по време на кандидатстудентската кампания Вие и академичното ръководство на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ сте се срещнали с много млади хора от средните училища. На какво им обръщахте внимание по отношение на образованието, което могат да получат в МГУ?

През изминалата кандидатстудентска кампания проведохме множество срещи в средните училища, където видяхме будни млади хора с желание да учат. Голяма част от тях бяха впечатлени от уникалните специалности, които МГУ „Св. Иван Рилски“ предлага. Нашият университет е единственият по рода си в страната, обучаващ бъдещи инженер-геопроучватели, геофизици, сондьори. Това е само част от специфичното инженерно образование, което предоставяме. Разбира се, студентите ни имат възможност да получат и универсално обучение при нас, което намира място в цялата българска икономика.

Но ценното на МГУ е, че инженерната насоченост е не само в общия спектър на икономиката, а и в областта на минерално-суровинната индустрия. Това дава на нашите възпитаници много по-голям кръгозор от техните връстници, завършили в други висши училища.

След тези успешни срещи с младежи успяхте ли да попълните отпуснатите бройки държавна поръчка в МГУ?

За съжаление в модерното ни време инженерните науки не са от най-търсените. През последните години реформите в средното образование насърчават младите хора към общопрофилни и „лесни“ професии. Професионалните гимназии замениха техникумите, с което бе дадено началото на краха в инженерството. Техникумите даваха първоначална подготовка и дисциплина у бъдещите инженери. Разбира се, че за икономиката ни са необходими и икономисти, и юристи, и лекари. Но за икономически възход се нуждаем най-вече от отлично подготвени инженери. Много кандидатстуденти задават въпроса: „Колко математики се изучават?“

Инженерната подготовка е трудна, защото изисква достатъчно голяма лабораторна база, което ние осигуряваме, но е нужна и сериозна мотивация и труд от страна на студентите.

Всички университети, подготвящи инженери, изпитват затруднения при попълването на отпуснатите бройки по държавна поръчка. За радост ние можем да се похвалим със 100% запълване в МГУ „Св. Иван Рилски“. За последните четири години имаме нарастващ тренд, като 2023 г. достигнахме максимума на изпълнението. Разбира се, това не бива да ни успокоява, тъй като имаме много по-голям капацитет за обучение на студенти. Те са най-ценният ни ресурс и могат да дадат много за икономиката ни.

В Минно-електромеханичен факултет (МЕМФ) се изучават специалности като „Механизация на минното производство” „Газова, горивна и пречиствателна техника”, „Компютърни технологии в инженерната дейност”, „Електроенергетика и електрообзавеждане” и т.н. Освен в минното дело и в „Метрополитен“ ЕАД бъдещите инженери от МЕМФ биха ли могли да се развиват професионално и в строителния бранш?

В момента най-висок принос в икономиката за страната се генерира от предприятията от минерално-суровинната индустрия. Това е благоприятен фактор нашите кандидатстуденти да идват от регионите с развита минна индустрия. Много от младежите от други територии на страната смятат, че завършвайки в МГУ, ще трябва да вземат лопатите, за да си вадят хляба. Отдавна производството в минните предприятия е напълно механизирано и това в голяма степен се дължи на машинните инженери, завършили „Механизация на минното производство“. Разбира се, те също спадат към универсална инженерна специалност и намират работа в сферата на тежката промишленост и машиностроенето.

Уникалността в инженерното образование на завършилите специалисти от „Електроенергетика и електрообзавеждане” е, че те са подготвени както за специфичните особености в мините, така и за електроенергетици в целия спектър на икономиката. Това ги прави предпочитани специалисти във всички сфери на енергетиката.

Аз съм позната личност в електроенергетиката и от първо лице мога да кажа, че в цялата страна има наши възпитаници от тази специалност и те са сред най-добрите в сферата. Успешно се реализират в „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, разпределителните електроенергийни дружества и др. Те проектират системи за електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени и инфраструктурни обекти, рискови обекти в минната, нефтената и газовата промишленост.

Завършилите инженери в „Газова, горивна и пречиствателна техника” са потенциалът за газовата диверсификация в страната ни. Тези специалисти проектират, използват и поддържат газова, горивна и пречиствателна техника, включително инсталациите за пренос на природен газ у нас.

Студентите от специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ се обучават да използват съвременни технологии в областта на автоматичното регулиране, компютърните системи за управление, съвременните средства за измерване и контрол и др.

Възпитаниците ни, изучили „Компютърни технологии в инженерната дейност“, проектират, разработват и администрират компютърни мрежи, общо приложим и специализиран софтуер, големи бази от данни, Internet базирани информационни системи, CAD системи, ГИС и други отворени системи.

Ето и отговора на въпроса Ви. Да, нашите инженери чудесно биха се справили не само в минните предприятия и „Метрополитен“, но и в строителството на пътни, промишлени, обществени и граждански обекти. Това се доказва и от реализацията на възпитаниците на МГУ в много от големите строителни компании.

На официалната интернет страница на университета се отбелязва, че мисията на МГУ е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на България, който е предназначен да осигури суровинната и енергийната независимост на страната.

Висшето училище неизменно следва тази мисия. За своите 70 години Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ е обучил над 30 000 инженери, реализирани във всяка точка от света. Ние се изправяме уверени пред нелеката задача да продължим да създаваме среда, която насърчава растежа и иновациите. За 70 г. нашият университет израства, но и преодолява предизвикателства.

 Човек цял живот се учи. Затова мотото ни към студентите е, че най-ценното, което получават в МГУ „Св. Иван Рилски“, е „Да се учат да учат“.

Като издание на Камарата на строителите в България за в. „Строител” ще бъде интересно да узнае как се провежда практиката в МГУ. Партнирате ли си с бизнеса, с фирми от строителния бранш?

В Минно-геоложкия университет обръщаме огромно внимание на практическото обучение на студентите ни. Те получават практически знания както в рамките на многото лабораторни упражнения, така и на задължителните стажове. В своята инженерна реализация те отиват достатъчно теоретично и практически подготвени. Единственото, което се изисква от бъдещите им работодатели, е да моделират вече техните специалисти в по-тясната им насоченост.

Разбира се, за практиката на нашите студенти сме отговорни както университетът, така и потребителите на кадри. Стажантските ни програми с бизнеса са много успешни. Отлично работим с компаниите от минерално-суровинния сектор и не е рядкост студентите ни да започнат трудовия си път още преди официално да са завършили обучението си. Както казах, нашите възпитаници чудесно биха се вписали в структурите на големите строителни фирми и някои се реализират именно в тази сфера. Университетът ни е отворен за съвместно сътрудничество с бизнеса и ще се радваме, ако строителният бранш засили инвестиционната си политика в студентите ни. Предлагаме им чудесни геодезисти, конструктори, проектанти и технолози.

Човешкият прогрес се дължи на приноса на физиците, химиците, лекарите, инженерите. В последните години водещото колело е инженерното. Това са хората, създаващи и усъвършенстващи технологиите и иновациите. Много български инженери дават огромен принос за човечеството, но за жалост в чужбина. България трябва да върне младите хора към инженерния прогрес, но за това са необходими инвестиции в инженерното образование както от националната ни политика, така и от бизнеса.

Разчитаме на ангажираността от строителния бизнес. Благодарен съм на в. „Строител“ за предоставената ми възможност за популяризиране на МГУ „Св. Ив. Рилски“ в строителния бранш.