Новини

Становище на Камарата на строителите в България относно: Констатирани противоречия със Закона за Камарата на строителите в документацията към обществена поръчка с уникален номер 00080-2023-0040

ДО

ПРОФ. ИЛКО ГЕТОВ

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

СТАНОВИЩЕ

НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: КОНСТАТИРАНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ СЪС ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С УНИКАЛЕН НОМЕР 00080-2023-0040

 

„Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на изолирани структури в държавни лечебни заведения за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и други заразни заболявания в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ГЕТОВ,

 

Камарата на строителите в България /КСБ/ е създадена през 2006 г. по силата на Закона за камарата на строителите /ЗКС/. Основните цели на този нормативен акт са:

  1. идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство;
  2. подобряване управлението на строителната дейност, повишаване на отговорността на строителя за постигане на съществените изисквания към строежите и на качеството на изпълнение на строежите;
  3. защита на интересите на потребителите на строителни услуги.

С оглед постигане на посочените цели и предоставяйки значим кредит на доверие на строителния бранш, законодателят е предвидил задължение за вписване на строителите в нарочно създадения и регламентира в ЗКС, Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/. По силата на алинея 2 на чл.3 от ЗКС „строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра". По този начин е въведено императивно изискване към всички строители, желаещи да изпълняват строежи или СМР по чл.3, ал.2 ЗКС, независимо от начина на тяхното възлагане.

С цитираната по-горе обществена поръчка се цели възлагане на извършването на строежи и определени видове СМР по обособени 31 позиции за нуждите на различни лечебни заведения. Анализът на документацията по възлагане на обществената поръчка, достъпна в Регистъра на обществените поръчки показа, че „по обособени позиции от № 13 до № 31 Възложителят не поставя изисквания към участниците да са вписани в ЦПРС“. /виж т.4.1.1 от раздела Критерии за подбор/. Подобна липса на изискване за регистрация влиза в противоречие с императивната норма на чл.3, ал.2 ЗСК, тъй като предвидените за извършване СМР по позиции от 13 до 31 влизат в предметния обхват на посочената разпоредба.

Считаме, че подобно противоречие със ЗКС, дори допуснато неволно, води до опорочаване на редица легални принципи за разходване на публични средства, не допринася за защита на обществения интерес от създаване на качествен и безопасен строителен продукт и, не на последно място – противоречи на принципа на прозрачност, генерирайки т. нар. „сива икономика“.

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ГЕТОВ,

Имайки предвид изложеното дотук и отстоявайки целите на ЗКС, настояваме, след провеждане на внимателен анализ на посочените от нас незаконосъобразности в документите за възлагане на цитираната по- горе обществена поръчка, да предприемете необходимите действия по закон, с които да отстраните допуснатите проблеми. При липса на своевременна реакция от Ваша страна, ще предприемем бързи действия по сезирани на компетентните органи с искане за упражняване на законовите им правомощия по защита на обществения интерес и опазване на правовия ред.

С УВАЖЕНИЕ,

 

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ