Новини

Стартират дълго чаканите общински проекти по ПВУ

"В последните дни зачестиха медийните публикации за стартирането на първите общински проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), насочени най-вече към подобряването на уличното осветление в населените места въпреки, че оценката им приключи в края на април. За да оцени текущата ситуация по „общинските“ процедури по ПВУ, почти година и половина след одобряването му, екипът на НСОРБ по програми и проекти на общините, анализира данните в системата за управление на Плана, т.е. ИСУН", се казва в съобщение, публикувано на сайта на НСОРБ.

За този период, т.е. от май 2022 г. до октомври 2023 г., официалните данни показват:

 1. Обявени процедури и депозирани общински проекти:
 • Към общините, в т.ч. и в качеството им на партньори, са обявени за кандидатстване общо 14 процедури за набиране на проекти на обща стойност 3.751 млрд. лв. От процедурите, 3 са текущи към началото на м. октомври 2023 г., т.е. все още се набират проекти, 10 са с изтекъл срок за кандидатстване и една е временно спряна и то от края на м. юли 2023 г. без яснота за възобновяването й;
 • По 10-те изтекли процедури, които са с общ бюджет от 2.51 млрд. лв., общините* са депозирали 3 850 проекта;
 • Депозираните проекти са на обща стойност 6.11 млрд. лв. със заявена БФП от 6.01 млрд. лв. или със собствено участие от страна на общините от около 100.6 млн. лв. Заявената БФП по подадените проекти надвишава 2.4 пъти разполагаемия по процедурите бюджет.
 1. Оценката на проектите:
 • Понастоящем е приключила оценката по пет процедури за депозиране на проекти с общ бюджет от 527.3 млн. лв. По 1 процедура оценката е спряна през м. юли, въпреки че в нормативната уредба по ПВУ липсва такава възможност;
 • Одобрените за финансиране общински проекти по 5-те процедури, са общо 166. Други 106 проектни предложения са в резервните листи, поради недостигащ ресурс. В рамките на 5-те процедури, депозираните проекти са 331, т.е. успеваемостта на общинските проекти е над 82%.

*Бележка: по 1 от процедурите сред допустимите кандидати са и други държавни институции.

 

 1. Сключените договори:
 • По едва 3 процедури, за ново строителство на образователна инфраструктура, младежки центрове в областните градове и енергийна ефективност на уличното осветление, с общините и то в края на август и септември, т.г., са сключени договори за предоставяне на подкрепа;
 • Сключените с общините договори са 67 на брой, на обща стойност от 91.96 млн. лв., с размер на БФП от 84.14 млн. лв. и собствено участие от 7.8 млн. лв.;
 • Плащания по проектите към общините няма, а сроковете за изпълнение на инвестициите са от 15 до 34 месеца.
 1. Изводите:

Графика: Финансово изпълнение на процедурите по ПВУ за набиране на общински проекти към 4.10.2023 г.

 • Като цяло, оценката (съгласно нормативната уредба, следва да приключи за 3 до 4 месеца от крайния срок за кандидатстване) и договарянето на проектите отнема нерезонно дълъг период от време, от над 7 месеца и то при неголям брой депозирани проекти. Налице са процедури, с изтекли срокове за кандидатстване през месеците април и май, по които оценката все още се осъществява;
 • Голям е броят на проектите чакащи договаряне и на тези в резервните листи, спрямо общия на успешно преминалите оценката. Налице са процедури, по които всички успешно преминали оценката проекти, са в резервни листи или с 1 одобрен за финансиране проект;
 • Стойността на БФП по договорените с общините проекти, е под 3.4% от бюджета на обявените към тях приключили процедури за депозиране на проектни предложения.

С оглед на факта, че до края на допустимостта на разходите по ПВУ (август 2026 г.) остават 35 месеца, за преодоляване на видимото закъснение по инвестирането на местно ниво на ресурса му, освен изменение на нормативната уредба в посока значително съкращаване на отделни срокове, ще следва:

 • срочно да се договорят над 90-те одобрени общински проекта за образователна инфраструктура,
 • в много бърз порядък да приключи оценката и започне договарянето на проектите за модернизирането на домовете за възрастни хора и енергийна ефективност на публичните и жилищните сгради;
 • да се обявят за кандидатстване, най-късно до края на годината или в първите месеци на следващата, оставащите покани за набирането на проекти към общините – за улично осветление, социални услуги, културни събития, здравна инфраструктура.