Новини

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за авторското право и сродните му права

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за авторското право и сродните му права.

С приетите изменения се транспонират изисквания на европейска директива от съществено значение за предоставянето на по-широк достъп на потребителите в Европейския съюз (ЕС) до телевизионни и радиопрограми с произход други държави членки.

Измененията в изпълнение на Директива 2019/790 предвиждат нови правила за авторско право, адаптирани към изискванията на технологичния напредък и изграждането на Цифров единен пазар в рамките на ЕС.

С приетите разпоредби са предвидени специални правила за гарантиране на справедливо възнаграждение за авторите и артистите изпълнители.

Парламентът създаде временна комисия, която да проучи какви нарушения на правата на психичноболните пациенти са констатирани у нас от Европейския комитет против изтезанията и омбудсмана на Република България и да изготви законодателни промени, с които да се гарантират равните права на българските граждани. „За“ гласуваха 137 народни представители, нямаше „против“ и „въздържал се“.

На комисията се възлага задача да се изведе на водещо място в Националната стратегия за психично здраве гарантирането на спазване правата на тези пациенти и да се обсъди и предложи отпадане на института на запрещението. Освен това, съвместно с неправителствени организации и медицински експерти, да се предприемат нужните стъпки да се осигури деинституционализирането на психичноболни пациенти и зачитане на личния им избор.

Временната комисия се състои от 12 народни представители - по двама от всяка парламентарна група. Тя се избира за срок до изчерпване на предметния ѝ обхват, но не по-късно от шест месеца от създаването ѝ. В края на своята дейност комисията следва да излезе с доклад.

Народното събрание гласува на второ четене промените в Закона за защита на растенията. В мотивите към законопроекта е записано, че с измененията се осигурява пълно съответствие на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и продуктите за растителна защита.

Изцяло нови изисквания към многонационалните групи и самостоятелни предприятия с приходи над 1,5 млрд.лв. за всеки от последните два отчетни периода, прие парламентът на първо четене с промени в Закона за счетоводството. "За" бяха 106 народни представители, 37 - "против", 15 се въздържаха.

Предвижда се многонационалните групи с консолидирани приходи над 1,5 млрд. лв. за всеки от последните два отчетни периода и самостоятелни предприятия, чиито приходи надвишават тази сума за всеки от последните два отчетни периода на базата на индивидуален годишен финансов отчет, да изготвят и публикуват информация по държави за платения от тях подоходен или корпоративен данък, както и друга, свързана с това информация. В случай, че групата осъществява дейност в Европейския съюз само чрез дъщерни предприятия и клонове, те следва да публикуват и предоставят декларацията на крайното предприятие майка, а ако няма такава - да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат.

С предвидените промени ще се осигури възможност за осъществяване на обществен контрол върху това дали данъците се плащат там, където се генерират печалбите, което има за цел да възстанови общественото доверие на гражданите в справедливостта на националните данъчни системи, както и да се насърчи корпоративната прозрачност и отговорност на предприятията, посочва в мотивите си вносителят – Министерският съвет.

Депутатите приеха на първо четене промени, с които домашното производство на бира се освобождава от акциз и се въвежда такъв върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн. Това стана с гласуваните на първо четене два законопроекта за промени в Закона за акциза и данъчните складове.

Първият законопроект е с вносител Министерският съвет. С него се въвежда акциз върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин.

Вторият законопроект е с вносител народният представител Даниела Божинова от парламентарната група „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и група народни представители и с него се освобождава от облагане с акциз бира, произведена от физически лица за лично потребление или употреба в рамките на семейството или домакинството, ако не се извършва с търговска цел.