Новини

Регионите и градовете засилват усилията си за защита на МСП, изправени пред нестабилен икономически контекст

Насърчаването на развитието на стабилна и благоприятна за бизнеса предприемаческа екосистема за малки и средни предприятия (МСП), конкурентоспособността на ЕС и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на местно ниво бяха в дневния ред на срещата на Комисията по икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР) на 6 декември. Българските местни власти бяха представлявани от кмета на Монтана Златко Живков и кмета на Гоце Делчев Владимир Москов. Основни акценти от дискусиите: Настоящият нестабилен икономически контекст поставя МСП в ситуация на сериозна несигурност, недостиг на работна ръка и конкуренция, която не винаги е справедлива. В проектостановището си по темата членовете на комисия ECON призоваха местните и регионалните власти да бъдат признати за ключови участници, които осигуряват благоприятна за бизнеса предприемаческа екосистема, осигурявайки стабилни разпоредби и регионални мрежи и клъстери. Те подчертаха, че повечето европейски МСП инвестират в своя устойчив преход, борейки се за достъп до финансиране и с изискванията за отчитане. В проектостановището на ECON се посочва, че капацитетът на банките за осигуряване на устойчиво финансиране трябва да бъде значително увеличен чрез стимули и опростена регулация. Силните регионални екосистеми трябва да бъдат свързани на европейско ниво чрез международен обмен на знания между МСП и регионалните правителства. Членовете на ECON подчертаха значението на разработване на нови инструменти, като създаването на регионални иновационни долини, които да подпомагат МСП с и възможности за финансиране и реализиране на сътрудничества. Членовете на ECON подчертаха, че е необходим нов баланс между целите за повишена глобална конкурентоспособност на ЕС, необходимостта от запазване на целостта на единния пазар и подобряване на икономическите, социалните и териториално сближаване. Те обърнаха внимание, че повечето по-слабо развити региони продължават да наваксват, но много региони в преход все още изостават. Равнищата на заетостта са по-високи от всякога, но регионалните различия остават големи. В светлината на два предстоящи доклада на Европейската комисия по темата за бъдещата европейска конкурентоспособност и единния пазар, членовете на ECON посочиха, че трябва да се признае инструменталната роля на регионите и градовете. Те подчертаха, че докато изпълнението на ЦУР на местно и регионално ниво е успешно, то на европрейско и национално ниво се забелязва по-бавен напредък. Нито една държава не е на път да постигне своите ЦУР до 2030 г. поради липсата на всеобхватна стратегия на. За съжаление, Европейската комисия не предвижда допълнителни усилия за ускоряване на прилагането. Дебатът се проведе един ден след финалното събитие на пилотния проект Regions2030, което бележи края на съвместните усилия между Европейската комисия, Европейския парламент и 10 пилотни региона за съвместно разработване на набор от индикатори за мониторинг на ЦУР на регионално ниво в Европа. Сред тези 10 пилотни региона беше Пулия, чийто президент и член на КР Микеле Емилиано сподели добавената стойност за обединяване на експертен опит на европейско и регионално ниво, за да се определи цялостна рамка за мониторинг на ЦУР и да се ускорят действията по места. Президентът на регион Хелзинки и заместник-председател на КР Марку Маркула призова Европейската комисия да интегрира по-добре регионалните резултати в мониторинговия доклад, който е основата за препоръките на ЕС за реформи към държавите членки. Евродепутатът Петрос Кокалис обяви, че ще има продължение на този проект с акцент върху изпълнението, насочено към всички региони на ЕС.