Новини

МВнР:Република България отбелязва 75-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека

На Международния ден на правата на човека, Република България отбелязва 75-та годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека, заедно с останалите държави-членки на ООН. Този универсален документ проправя пътя за всички основни международни договори в областта на правата на човека. Всеобщата декларация за правата на човека служи като вдъхновение и стандарт и за националното законодателство в областта на правата на човека по целия свят. Значението на Всеобщата декларация за правата на човека е свързано, както с непреходните, общочовешки принципи и ценности, които утвърждава, така и с нейната дълга история и универсално приемане. Въпреки постигнатия значителен напредък спрямо 1948 г., светът и днес продължава да се нуждае от активните усилия на всички заинтересовани – правителства, международни организации и гражданско общество – за защита и утвърждаване на правата на човека. Само съвместните усилия могат да гарантират преодоляването на множеството съвременни предизвикателства и съблюдаването на заложените във Всеобщата декларация за правата на човека принципи на свобода, достойнство и справедливост за всеки. Република България последователно се придържа към най-високите международни стандарти в областта на правата на човека, закрепени в духа и буквата на Всеобщата декларация за правата на човека. Тази година страната ни бе избрана с огромно мнозинство от държавите – членки на ООН за член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 2024-2026 г. Това е знак за довери и висока оценка за постиженията на Република България в областта на правата на човека. В условията на международна нестабилност и нарастващи предизвикателства към основания на правила световен ред, страната ни пое ангажимент да работи усилено за диалог, сътрудничество и съблюдаването на правата на човека, като най-висша гаранция за мир и благоденствие на човечеството. Република България и занапред ще продължи да отделя специално внимание на защита на правата на жените и момичетата и тяхното овластяване, на закрилата на децата и тяхното образование, както и на усилията за пълноценно включване на хората с увреждания във всички области на обществения живот. Република България остава активно ангажирана и с борбата с нетърпимостта, дискриминацията, говора на омраза и престъпленията от омраза. В условията на нашето съвремие, противодействието на дезинформацията придобива все по-голямо значение за гарантирането на правата на човека. На Международния ден на правата на човека е важно всички заедно да си припомним принципите на Всеобщата декларация за правата на човека и да потвърдим решимостта за тяхното превръщане в реалност.