Новини

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Със законопроекта са направени предложения за регламентиране на механизъм, по който строежи или части от тях, публична собственост на държавата и общините, представляващи обекти на техническата инфраструктура, за които липсват строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащия ЗУТ, да не подлежат на премахване и забрана за ползване.

Механизмът ще е приложим за транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.); преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана и урегулирана територия; разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове, електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване; хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите; хидротехнически съоръжения и прилежащите им съоръжения.

Тези строежи освен, че са публична собственост на държавата или на общините, по естеството си са с предназначение за трайно задоволяване на обществени нужди, като голяма част от тях представляват национални обекти и/или обекти с национално значение, както и обекти с първостепенно общинско значение.