Новини

12 общини намаляват енергийната си консумация с 6120 МWh с проекти за енергийна ефективност


Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков подписа споразумения с 12 общини за финансиране на проекти за енергийна ефективност в обществения сектор. Средствата в размер на 4 млн. евро са отпуснати от Международен фонд Козлодуй (МФК).С тях ще се финансира подобряването на отоплителни системи, смяната на дограма и други мерки за енергийна ефективност в 40 обществени сгради, от които четири лечебни и здравни заведения, 12 учебни заведения, 8 детски градини и други. Благодарение на въведените мерки се очаква енергийната консумация да бъде намалена с 6120 МWh, а замърсяването с въглероден диоксид – с около 2480 тона годишно.

Енергийната ефективност има съвсем конкретни измерения в намаляване на сметките за ток и парно, подобряване на конкурентоспособността на икономиката и по-добър жизнен стандарт, каза пред участниците в церемонията министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По неговите думи в условията на криза предимство за получателите на средствата е и фактът, че мерките се финансират изцяло със средства от МФК, без да се изисква съфинансиране.

Със средствата, отпуснати на България от МФК досега е постигнато намаляване на енергийната интензивност на местното производство с повече от 7%. Това се равнява на близо 2.6 млн. мегаватчаса генерирана електроенергия и общ екологичен ефект от 1.8 млн. тона годишно намаление на емисиите на СО 2.

След първите 550 млн. евро, отпуснати на България по линия на МФК, през миналата година правителството договори нова безвъзмездна помощ в размер на 300 млн. евро. Около 120 млн. евро от тях ще бъдат отделени за проекти в областта на сигурността на енергийните доставки, рехабилитацията и модернизацията на производството, преноса и разпределението на енергия, енергийната ефективност, опазването на околната среда и климатичните промени. Избраният консултант за тези проекти в момента прави предварително проучване на енергийния сектор и нуждите на обществените организации и институции за подобряване на енергийната ефективност, информира министър Трайков. До края на месеца всички желаещи могат да подадат заявките си, които ще послужат за идентифициране на тези нужди и за разработване на методология и критерии за допустимост на проектите, които да бъдат финансирани от фонда до 2013 година. Същинското набиране на проектни предложения ще стартира през февруари 2012 г. и ще приключи до края на август 2012 г.

Международен фонд “Козлодуй” (МФК) е създаден през 2001 г. с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. Фондът осигурява финансиране и съ-финансиране за подготовка и изпълнение на проекти в следните две области:

• Дейности за извеждане на блокове 1-4 от експлоатация (проекти в “ядрения” прозорец) и

• Мерки за намаляване на негативните последици в сектор енергетика (проекти в “не-ядрения” прозорец).


Договорената безвъзмездна помощ до края на 2009 г. от ЕС възлиза на 550 млн. евро, от които 60 % за „ядрен” прозорец и 40 % за „не-ядрен прозорец”. Администратор на средствата на МФК е Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР), а управление на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

За периода 2010-2013 г. е договорена допълнителна безвъзмездна помощ в размер на 300 млн. евро.