Новини

ОИК-София иска документи от Търговския регистър, Агенция по вписванията и СОС по сигнала, свързан с кмета Васил Терзиев

ОИК - Столична община проведе извънредно заседание по повод сигнала за несъвместимост по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА на кмета на Столична община Васил Терзиев. Комисията взе протоколно решение на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК, вр. с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 АПК, да бъдат изискани доказателства и документи от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписвания и от Столичен общински съвет за установяване на факти и обстоятелства по сигнала , като след получаване на изисканите документи председателят на комисията Полина Витанова ще насрочи ново заседание.