Новини

67 017 лв са глобите за замърсяване на околната среда през октомври

Акцент в контролната дейност на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите през миналия месец са проверки, свързани с емисионния контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения. Продължава и активният контрол за спазване изискванията по управление на отпадъците.

За заустване на отпадъчни води без разрешително екоинспекциите във Варна и Монтана са издали наказателни постановления на обща стойност 7000 лв. Община Монтана е санкционирана с 2000 лв. за нерегламентирано заустване от главен колектор в река Огоста. РИОСВ-Хасково е наложила глоби от 500 лв. на „Ралица 2009” ЕООД, Димитровград, ЕТ „Дон Караджов”, с. Горски извор и „Дельо войвода милк” ООД, с. Добромирци от. Санкциите са за това, че тези фирми не поддържат пречиствателните съоръжения в изправност. За заустване на отпадъчни води в река Тополница от производствена база на „НИК 97” АД в с. Калугерово е съставен акт от РИОСВ-Пазарджик, а от РИОСВ-Велико Търново - на „Хринад”ООД за нерегламентирано заустване в река Видима. Три акта за заустване на отпадъчни води без издадено разрешително са съставени от РИОСВ-Шумен – на „Хадат ООД, гр Търговище, ПК „Зора”, с. Лиляк и ЗП „Стоян Ангелов Бонев”, с. Лиляк.

От инспекцията в Хасково са наложени наказателни постановления за общо 2000 лв. за неспазване на емисионните норми, определени с издадените разрешителни за заустване, а с по 1000 лв. са санкционирани „ОЦК” АД Кърджали и ЕТ „Роял- Росен Мусов” за изпускане на непречистени отпадъчни води в язовир „Студен кладенец” и река Бели кладенец. РИОСВ-Бургас е наложила месечна санкция в размер на 31 972 лв. на „Вики Инвест” ЕООД, гр. Пловдив, стопанисващо пречиствателната станция за отпадни води „Елените”, за неспазване на нормите за качеството на крайбрежните морски води.

През изминалия месец от РИОСВ-Варна, Перник и Плевен са издадени 18 наказателни постановления на обща стойност 44 000 лв. на фирми, които не са подали в срок годишните си отчети за управлението на отпадъци за 2010 г. РИОСВ-Благоевград е наложила санкция в размер на 7000 лв. на ЕТ „Гергана 2004 - Гергана Попова” за транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.

Приключиха проверките за съответствие с европейските регламенти на дейността на производители и вносители на цимент. Инспектори от шест РИОСВ (Пловдив, София, Бургас, Варна, Хасково, Плевен и Враца), на територията на които са регистрирани фирми, вносители на цимент и строителни смеси, извършиха проверки на 17 фирми. Проверени са изискванията за наличие на предварителна или същинска регистрация на вещества в състава на цимента, наличие на информационни листове за безопасност на български език съгласно регламента REACH, както и задължителната нотификация от Европейската агенция по химикали. В четири от проверените фирми са констатирани несъответствия в информационните листове за безопасност, за което са издадени задължителни предписания.

С глоба от 20 000 лв. е санкционирано „Пътища Стара Загора” ЕАД за неизпълнение на дадено предписание за възстановяване на нарушен терен, засягащ защитена зона „Река Мочурица”. При всекидневните проверки в резерват Купена са заловени нарушители, извършващи незаконна сеч, за което са съставени актове от РИОСВ-Пазарджик.

Общо за страната през октомври са проверени 1 465 обекта и са дадени 974 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 97 акта, от които 24 за неизпълнение на дадените предписания. Издадени са 96 наказателни постановления на обща стойност 236 400 лв. За констатирано замърсяване на околната среда над допустимите норми или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 23 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 67 017 лв.