Новини

Двустранното сътрудничество между България и Румъния по прилагането на Рамковата директива по водите

Двустранното сътрудничество между България и Румъния по прилагането на Рамковата директива по водите беше обсъдено на среща на Смесената комисия по управление на водите България - Румъния, която се проведе в Букурещ, съобщиха от МОСВ. Срещата беше съпредседателствана от заместник-министър Ивелина Василева и Дан Карлан – генерален директор в Министерството на околната среда и горите на Румъния.

Разгледани бяха въпросите, обсъдени от министрите на околната среда на двете страни при подписването на Съвместната декларация за сътрудничество в областта на околната среда и устойчивото развитие на съвместното заседание на правителствата на България и Румъния през октомври.

В резултат бяха подписани правила за обмен на данни и информация при прилагането на европейското законодателство в областта на водите, правила за обмен на информация при аварийно замърсяване на крайбрежните морски води от източници на сушата и Съвместна програма за мониторинг на крайбрежните морски води. Приета беше работна програма на смесената комисия за 2012 г., в която са поставени конкретни задачи на трите работни групи към комисията.

По-значимите теми на дискусия бяха свързани с оценка на екологичното състояние на повърхностните води, определяне и обмен на информация за трансграничните подземни водни тела, по-нататъшна координация на стъпките за разработване на вторите Планове за управление на речните басейни на територията на двете страни, обмен на хидроложка информация, координация и обмен на информация за прилагането на Директивата за наводненията и Рамковата директива за морската стратегия.