Новини

В Благоевград ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

Възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027 г.“ ще бъдат представени на информационен ден в Благоевград. Той ще се проведе на 27 февруари от 10.30 часа в зала „22  септември” на Община Благоевград (пл. „Георги Измирлиев“ 1). В него могат да участват всички потенциални кандидати от областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Събитието се организира от  Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата, в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството като национален орган.

Първата покана за набиране на проектни предложения бе открита на 12 февруари 2024 г., като срокът за подаване на предложения изтича в 14.00 часа на 27 март 2024 г. Предвиденият бюджет по нея възлиза на над 32 млн. евро, като финансирането от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие е 80 %, а останалите 20 % са национално финансиране от страните, участващи в Програмата.

Средствата ще се отпускат за проекти за насърчаване на прехода към кръгова икономика  и по-ефективно използване на ресурсите, управление на отпадъците, рециклиране и др., подобряване на опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските зони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Могат да се подават и проекти за по-качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура – обучение от разстояние и в електронна среда, съвместни програми за обучение, повишаване на уменията и преквалификация с акцент върху цифровизацията и екологизирането на икономиката.

Третата приоритетна ос цели засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното включване и иновации.  Ще бъдат подкрепяни изпълнение на съвместни стратегически планове за развитие на туризма, надграждане на атракции и обекти, внедряване на технологични и цифрови платформи и инструменти за съвместно туристическо развитие и реклама, укрепване на дигиталното управление на туристическите дестинации, развитие на съвместното историческо и културно наследство, популяризиране на тематични маршрути и др.

Потенциалните бенефициенти, които желаят да присъстват лично на събитието, трябва да се регистрират през уебсайта на Програмата (на линка тук) до неделя, 25.02.2024 г. Програмата на информационния ден и връзката за онлайн участие са достъпни на същата страница. Работният език на срещата е английски, който е официалният език на Програмата.

Повече информация за Програма INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027“, първата покана и процеса на подаване на проектно предложение може да бъдат намерени на уебсайта на Програмата.