Регионално развитие

Oбщина Варна обяви конкурси за директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”

Община Варна обяви конкурси за директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”.

Кандидатите за заемане на длъжността директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, трябва да отговарят на следните изисквания: висше образование – степен магистър, професионална област -  технически науки, минимум 4 години опит или придобит ранг III младши. Конкурсът за тази позиция ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за развитие и експлоатация на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояване на територията на община Варна“ и интервю.

Документите за участие в конкурса трябва да се представят в срок до 17:30 часа на 05.03.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”. , ет. 4, стая 404 и стая 405 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Кандидатите могат да подават документи и по електронен път на адрес nklyunkova@varna.bg – за кандидатите за директор „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ . Заявлението и декларацията следва да бъдат подписани с персонален електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с тази позиция се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За информация: адрес бул. “Осми Приморски полк” №43, отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”. Телефон за връзка: 052/820 263, лице за контакт Невена Клюнкова – за участниците в конкурса за директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. За кандидатите за началник на отдел „Деловодно обслужване и архив“ - телефон за връзка: 052/820 369, лице за контакт: Гергана Беделева.

Повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/1076